Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling och ska bland annat ge vägledning för framtida planering av ny bebyggelse, infrastruktur och naturområden.

I Sävsjö kommun består översiktsplanen idag av en översiktsplan för hela kommunen som antogs 2012, en fördjupning av översiktsplanen för Stockaryds samhälle från 2009 och en tematisk fördjupning av översiktsplanen som handlar om landsbygdsutveckling i strandnära läge från 2011.

Ny översiktsplan tas fram

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. Översiktsplanen är ett strategiskt styrande dokument som visar hur kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Utgångspunkten i arbetet med översiktsplanen är den utvecklingsstrategi som har tagits fram av kommunen med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Nästa möjlighet att lämna synpunkter

Under våren och sommaren har kommunen genomfört en tidig dialog för att få in förslag till arbetet med översiktsplanen. Nu har förslagen sammanställts i en redogörelse.

Visa redogörelsen från den tidiga dialogen som pdf Pdf, 763.4 kB.

Sävsjö kommun arbetar nu med de förslag som kommit in från invånare i kommunen under den tidiga dialogen. Under hösten och vintern kommer vi att arbeta fram ett planförslag som kommer att gå ut på samråd under sommaren 2022. Då kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. 

Det har funnits möjlighet att lämna in synpunkter genom e-tjänsten fram till sista augusti 2021. Nu kommer kommunen att bearbeta det som kommit in och ta fram ett förslag till översiktsplan. Förslaget kommer sedan att gå ut på så kallat samråd där allmänheten får möjlighet att tycka till. Samrådet planeras äga rum under sommaren 2022.

Efter samrådet kommer kommunen bearbeta förslaget utifrån de synpunkterna som kommit in och sedan kommer det färdiga förslaget gå ut på granskning. Då är den sista möjligheten att lämna kompletterande synpunkter på förslaget. Granskningen planeras till hösten eller vintern 2022. Efter det kommer kommunfullmäktige att anta den färdiga översiktsplanen. Antagandet planeras till våren 2023.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till invånare, myndigheter och företag.

Översiktsplanen har en vägledande funktion för detaljplanering, lovgivning, regional planering och andra beslut som rör byggande eller mark- och vattenanvändning. Därför ska översiktsplanen ge invånare, näringsliv och myndigheter tydlighet i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen (ÖP2012) omfattar hela Sävsjö kommun och redovisar grunddragen för den framtida användningen av mark- och vattenområden.

Visa Översiktsplan 2012 som pdf Pdf, 8.6 MB.

Visa Projektkatalog till översiktsplan 2012 som pdf Pdf, 7.3 MB.

Aktivera kartan

Den nu utbyggda råvaruterminalen i Stockaryd är på 5,5 hektar för Stora Ensos del och en terminaldel för flis på cirka 2,5 hektar och en allmän terminaldel på cirka 4 hektar som är utbyggbar. Terminalens spåranslutning och lämpliga ytor möjliggör en utbyggnad 4-5 gånger nuvarande storlek.

Det fördjupade översiktsplanen visar på möjligheterna att utöka terminalen och behandlar de problem som finns, liksom de åtgärder som krävs vid en utökning.

Planen har behandlats politiskt och vunnit laga kraft 2009-11-17.

Visa Fördjupad översiktsplan för del av Stockaryds samhälle, som pdf Pdf, 7.2 MB.

Visa Miljökonsekvensbeskrivning till förslag till fördjupas översiktspan Stockaryd, som pdf Pdf, 4.6 MB.

Tematiskt tillägg till översiktplanen

Det tematiska tillägget är en bilaga till översiktsplanen som behandlar den nya strandskyddslagstiftningen och visar vilka strandnära lägen som är lämpliga för någon typ av bebyggelse inom 100 meter från stranden. "LIS"-planen har behandlats politiskt och efter beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft 2011-05-13. Planen har inarbetats i Översiktsplanen 2012.

Det går att läsa eller ladda ner dokumenten genom att klicka länken Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Pdf, 3.5 MB.

Kontakt

Samhällsplanerare översiktsplan

Andreas Grennborg
0382-154 17