Lyssna på sidan Lyssna

Torghandel och torgtaxa

I Sävsjö är det torgdag på fredagar. Då är torget öppet för torghandel. Om du vill sälja saker på torget behöver du först söka tillstånd.

Om du är intresserad av en torgplats kan du kontakta kommunens växel på 0382-152 00 så hjälper växeln dig vidare till rätt person på serviceförvaltningen. Du kan även höra av dig till serviceförvaltningen via mejl.


Lokala ordningsregler för torghandel

Syftet med de lokala ordningsreglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen. De gäller på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel och hjulburen matvagn på: Stora torget i Sävsjö, Konsumtorget i Sävsjö och torget i Vrigstad.

Föreskrifterna är också tillämpliga på uteserveringar i direkt eller nära anslutning till caféer och restauranger inom de fyra tätorterna och som upplåts av kommunen genom arrende på allmän platsmark och/eller offentlig plats.

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilket
bestäms av kommunstyrelsen. En fast saluplats får användas på en bestämd tid, minst en månad och högst ett år. Till denna kategori räknas uteservering. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torgvärden.

 • Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.
 • Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn tagen till
  tillgången av platser.
 • När flera platser tilldelas en person ska platserna vara belägna intill varandra.
 • Varor av likartat slag ska om det är möjligt föras samman i en eller flera gemensamma
  grupper eller rader.
 • Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en
  innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort
  anmälan till torgvärden att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen har torgvärden rätt
  att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

För att sälja jordgubbar ska du anmäla ditt intresse i vår e-tjänst, Säsongsförsäljning av jordgubbar Länk till annan webbplats. . E-tjänsten är just nu stängd och öppnar när säsongen närmar sig.

För att få sälja jordgubbar på torget i Sävsjö gäller följande:

 • Kommunen gör en kreditupplysning på ditt företag. Är ditt företag en enskild firma gör vi en personlig kreditupplysning på innehavaren av företaget.
 • Du ska lämna in årsredovisning eller balans- och resultatrapport i samband med din anmälan i e-tjänsten (bifoga fil)
 • Du får inte sälja jordgubbar på Sävsjö torg om ditt företag har obetalda skatteskulder eller om vi bedömer företaget som oseriöst, exempelvis inte betalar arbetsgivaravgifter.

Om vi bedömer att ditt företag av någon anledning inte uppfyller våra krav meddelar vi dig via e-tjänsten. Jordgubbsförsäljningen sker på vardagar från maj till augusti.

Lottning

Platserna lottas bland de företag som lever upp till kraven och får du veta om du har blivit tilldelad en plats via e-tjänsten. Lottning sker under förutsättning att det är fler än två kvalificerade företag som anmält sitt intresse.

 • Torghandel får ske på följande tider:
  På Stora torget i Sävsjö helgfria onsdagar, fredagar och lördagar och på torget i Vrigstad helgfria dagar. Om helgdag infaller på dag som annars är torgdag får torghandeln på Stora torget i Sävsjö i stället bedrivas på närmst föregående helgfria dag.
 • Försäljning får börja tidigast klockan 8.00 och ska sluta senast klockan 15.00 om kommunstyrelsen inte medgett undantag eller beslutat annat.
 • Försäljarna får inte tidigare än en timma före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och redskap ska vara bortförda senast en timma efter försäljningstidens slut.
 • Utöver ovan nämnda torghandel får försäljning av frukt, bär och grönsaker och rotfrukter ske
  på Stora torget i Sävsjö varje helgfri vardag under maj till och med augusti månad, samt
  torghandel med hjulburen matvagn med plats på Stora torget i Sävsjö, två platser (varav en
  plats avsedd för vagn som säljer fisk och skaldjur med mera) på Konsumtorget i Sävsjö och
  en plats på torget i Vrigstad mellan klockan 7.00 och 22.00 varje dag på året.
 • Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med den 1 december till och med den 24 december pågå vardagar mellan klockan 8.00 och 17.00.
 • För de uteserveringar som omfattas av ordningsreglerna får matservering ske under restaurangens öppettider.
 • Alkoholservering får endast ske i enlighet med beviljat alkoholtillstånd.
 • På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
  kommunstyrelsen besluta att i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan
  och helt ställas in.

I marknadsföringslagen (2008:486) finns allmänna bestämmelser om krav på
information som ska lämnas vid näringsidkare marknadsföring av produkter till
konsumenter. Marknadsföring inbegriper information som lämnas före, under eller efter
försäljning. Enligt 9 § andra stycke ska det tydligt framgå vem som svarar för
marknadsföringen.
Av bestämmelserna om så kallad köperbjudande i 12 § följer att näringsidkare som erbjuder
eller marknadsför en bestämd produkt och anger ett pris även ska lämna viss annan väsentlig
information, däribland uppgifter om sin identitet och geografiska adress.

Det råder förbud mot försäljning av dessa varorna på de allmänna
försäljningsplatserna:

 • knivar,
 • sprängdeg,
 • skjutvapen och pyrotekniska varor.

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Vid försäljning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycklikande preparat enligt alkohollagen på de uteserveringar som omfattas av ordningsreglerna gäller tillämpliga delar i alkohollagen (2010:1622) samt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna. Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
För uteserveringar krävs minst 1,5 meter kvarstående yta/allmän platsmark till tillgänglighet och passage för fotgängare, rullstolsburna och cyklister.

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.
För de hjulburna matvagnsplatserna gäller istället att näringsidkaren är skyldig att ordna egen avfallshantering enligt gällande avfallslagstiftning.

Den som bedriver torghandel på saluplats omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförandelagen (2011:1244).

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje
styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första till åttonde stycket, 7 §, 10 och 11 §§
kan dömas till böter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkligande.

Torgplatsavgift vanlig försäljning


Tillfällig försäljningsplats

2 dagar i veckan

Mer än 2 dagar i veckan

Total yta* mindre än 10 kvadratmeter

254 kronor

5 521 kronor

16 544 kronor

Total yta 11 – 20 kvadratmeter

296 kronor

6 970 kronor

20 899 kronor

För varje extra 20 kvadratmeter**

78 kronor

958 kronor

2 876 kronor

Torgplatsavgift jordgubbar


Tillfällig försäljningsplats

Torgplats för jordgubbar pris per dag

254 kronor

Torgplats för jordgubbar pris hel säsong 1 maj - 15 augusti

5 521 kronor

Torgplats för jordgubbar pris halv säsong 1 juli- 15 augusti

2 761 kronor

*Med total yta menas både yta för försäljning och för upplag.
** Extra yta räknas om du vill ha en yta som är större än 20 kvadratmeter.

Taxa upplåtelse av allmän plats
Tillfällig försäljning254 kronor per plats och dag
Tivoli78 kronor per fasadmeter, dock minst 1 000 kronor per dag.
Tillfälliga upplag* upp till 100 kvadratmeter365 kronor per plats och månad
Tillfälliga upplag* 100 till 500 kvadratmeter1 060 kronor per plats och månad
Stadigvarande försäljning eller servering, max 100 kvadratmeter400 kronor i månaden

*Tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner med mera.

Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00