Lyssna på sidan Lyssna
Hundkex och grönt gräs

Stöd och omsorg

Matsedlar, ansök om äldreomsorg, hemtjänst, avgifter, boende för äldre, färdtjänst, anhörigstöd, syninstruktör, dagverksamheten Brygghörnan.

Ekonomisk bistånd, våld i nära relationer, bostadsbidrag, samverkanskoordinator, god man, förvaltare och förmyndare, dödsboanmälan.

Vård och behandling, anhörigstöd och Barn som anhörig, samarbete med hälso- och sjukvården, överklaga beslut.

Bostad med särskild service, arbete och daglig verksamhet, socialpsykiatri, syninstruktör, anhörigstöd, korttidstillsyn, personligt stöd.

Familjehem, stöd till barn och unga, anhörigstöd, adoption, kontaktfamilj, Familjecentralen, Anmäl om barn far illa.

Hemsjukvård, hjälpmedel och rehabilitering, palliativ vård, anhörigstöd, medicinskt ansvarig sjuksköterska, patientsäkerhetsberättelse.

Stöd och omsorg

Kommunens socialtjänst ansvarar för att erbjuda alla kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer och har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. Lagstiftningen styr socialtjänstens arbete.

Socialtjänsten består av flera olika verksamheter och det finns flera utförare av sociala tjänster att välja mellan. Du kan vända dig direkt till flera av verksamheterna. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Socialförvaltningen utreder och fattar beslut om dessa insatser.

Om du är orolig för ett barn eller att någon annan far illa kan du kontakta socialförvaltningen.

Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Nyheter

  • Stöd och omsorg
    Just nu har socialförvaltningen i Sävsjö kommun behov av fler kontaktfamiljer. Som kontaktfamilj erbjuder ni en trygg och stabil tillvaro några timmar eller dagar varje månad.
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.