Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Therese Petersson, Kristdemokraterna. Nämndsorganisationen för 2022-2026 är inte beslutad ännu.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (extern länk) Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde 7 februari 2023

Ärendelista sammanträde med kommunstyrelsen tisdag 7 februari 2023 klockan 13:15

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Kommundirektören informerar
 5. Informationsärenden - näringslivsfrågor
 6. Informationsärende - intern kontrollplan 2022 uppföljning, barn- och utbildningsförvaltningen
 7. Informationsärende - förbättringsarbete inom kommunala verksamheter
 8. Svar på medborgarförslag om principer vid bedömning av förbud för enskilda avlopp
 9. Bokslut 2022
 10. Budgetdirektiv 2024-2026
 11. Kommunledningskontorets investeringsbudget
 12. Serviceförvaltningens investeringsbudget
 13. Intern kontrollplan kommunstyrelsen inklusive serviceförvaltningen - uppföljning 2022 och intern kontrollplan 2023
 14. Tillsynsplan 2023 från räddningstjänsten
 15. Anmälan av delegationsbeslut
 16. Övriga ärenden
 17. Meddelanden
Therese Petersson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande


Mötestider 2023

Beredningssammanträden

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Beslutssammanträden

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december
 • Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Therese Petersson

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.