Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 april 2021 klockan 08:30 digitalt möte via Teams. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Informationsärende - tekniska ärenden
 5. Informationsärende - coronapandemi
 6. Informationsärende - personalstatistik för 2021
 7. Informationsärende - ekonomisk månadsrapport
 8. Informationsärende - strategiska infrastrukturfrågor
 9. Informationsärende - grönstrukturplan
 10. Informationsärende - orts- och byautveckling
 11. Informationsärende - digital landsbygdsdialog
 12. Informationsärende - information om Leader Linné Småland
 13. Informationsärende - bårhusöverenskommelse
 14. Informationsärende - översiktsplan för Sävsjö kommun
 15. Måluppfyllelse 2020
 16. Svar på medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i Vrigstad
 17. Svar på medborgarförslag - höj livskvalitén för äldre
 18. Svar på medborgarförslag om uppläggningsplats för snömassor
 19. Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder i Vrigstad
 20. Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 2021/131
 21. Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2020
 22. Granskning av kommunens fordonshantering, revisionsrapport
 23. Skötsel av vägar till fastigheter utan fast boende
 24. Rink Sävsjö Innebandy
 25. Antagande av ändring av del av detaljplan för stadsplan för Högaholmsområdet, Sävsjö stad (Pionen 15 och 16)
 26. Beslut om planuppdrag för Gästgivaregården 1:1, 3:69, Vrigstad
 27. Beslut om planuppdrag Hugo Karlbergs väg i Vrigstad
 28. Yttrande översiktsplan för Växjö kommun
 29. Trygghetsbokslut 2020 Sävsjö kommun
 30. Fullmakt till Sävebo AB om drift av fastigheter
 31. Stöd till näringslivet kopplat till coronapandemin våren 2021
 32. Sammanträdesplan 2022, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
 33. Redovisning av uppdrag avseende fastigheten Bryggaren 1
 34. Remissvar - Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan
 35. Anmälan av delegationsbeslut
 36. Övriga ärenden
 37. Meddelanden
 38. Godkännande av mötets genomförande

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.