Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 januari 2021

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 26 januari 2021 klockan 08:30, digitalt möte via Teams. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus.

Inledning

1. Närvaro

2. Val av justerare samt tid och plats

3. Godkännande av ärendelista

4. Informationsärende - tekniska ärenden

5. Informationsärende - coronapandemi

6. Informationsärende - personalstatistik december

7. Informationsärende - näringslivsfrågor

8. Informationsärende - färgeribyggnaden, Kopparslagaregatan

9. Informationsärende - samverkansavtal juridisk rådgivning

10. Informationsärende - utökad licensbehörighet för politiker

11. Informationsärende - nämndernas investeringsbudgetar

12. Svar på medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i Vrigstad

13. Svar på medborgarförslag om justering av regler och anläggningsbidrag för gårdsbelysning

14.Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till Sävsjö Padelcenter AB

15. Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021-2026

16. Framtida behov av boenden för äldre, boendeutredning

17. Gemensamt ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet

18. Investeringsbehov kommunledningskontoret 2022

19. Investeringsbehov kommunstyrelsens tekniska verksamhet gata/park 2022

20.Budgetdirektiv 2022

21. Internremiss om åtgärdsprogrammet "Anpassning till ett förändrat klimat"

22. Internremiss om åtgärdsprogrammet "Minskad klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län"

23. Ansökan om sponsring

24. Ägare till Bryggaren 1

25.Beslut om detaljplanering Pionen

26. Ansökan om byapeng Hultsjö hembygdsförening

27. Övriga ärenden

28. Meddelanden

29. Godkännande av mötets genomförande

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.