Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll är justerat genom att anslå protokollet på anslagstavlan. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Tiden för att överklaga (21 dagar) gäller både laglighetsprövning och som förvaltningsbesvär.

Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Ärendelistor

På vår webbplats kan du hitta ärendelistor och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Ärendelistan för Höglandets överförmyndarnämnd kan du hitta på Vetlanda kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Söker du fler protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Mejla overformyndare@hoglandet.se eller ring 0383-971 72 för mer information.

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga. Det finns två sätt att överklaga, förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig personligen är felaktigt, kan du överklaga det som ett förvaltningsbesvär annars har du möjlighet att överklaga beslutet enligt laglighetsprövning.

Laglighetsprövning

Om du vill överklaga ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd kan du överklaga det genom genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagens trettonde kapitel.

Vad prövas vid laglighetsprövning?

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om beslutet är lagligt, exempelvis,

 • Går beslutet emot några lagar?
 • Har kommunen inte har rätt att besluta i dessa frågor?
 • Har beslutet fattats av fel instans inom kommunen?

Förvaltningsrätten kommer inte att pröva innehållet i beslutet. Förvaltningsrätten kan vid laglighetsprövning endast upphäva beslut och inte ändra ett beslut. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det fel eller olämpligt.

Förvaltningsbesvär

Endast vid förvaltningsbesvär prövas innehållet i beslutet. Vill du veta om du kan överklaga ett beslut som ett förvaltningsbesvär och hur du gör det?

Läs mer om förvaltningsbesvär och att överklaga beslut på savsjo.se.

 • Valnämnd 16 maj 2023

  Anslaget publicerades: 23 maj 2023
  Anslaget avpubliceras: 12 juni 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö kommun
 • Styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 11 maj 2023

  Sammanträdesdatum 2023-05-11
  Datum för anslags uppsättande 2023-05-29
  Datum för anslags nedtagande 2023-06-19
  Protokoll och bilagor är tillgängliga på Samordningsförbundets hemsida
  www.finsamjonkopingslan.se Länk till annan webbplats.
Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Föreskrift om eldningsförbud i Sävsjö kommun

  Från och med tisdagen den 30 maj klockan 10.00 gäller eldningsförbud i Sävsjö kommun. Anledningen är ihållande torka i skog och mark i kombination med vindar som har lett till en hög brandrisk i länet.
  BeslutMed hänvisning till kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 8.20, beslutar räddningschef om följande:Sävsjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Sävsjö kommun gäller följande:1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
  Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.
  2 § Förbudet gäller från 30 maj 2023 klockan 10.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.
  3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Räddningschef.UpplysningDen som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.Bakgrund och motivFöreskriften för eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län och Ydre kommun av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).Den relativa fuktigheten är låg och ytskikt torrt vilket gör att antändningsrisk och spridningsrisken är hög. Prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk.ÖvrigtMed mark avses i denna föreskrift mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Med skog avses sammanhållen trädväxt oavsett tätort eller landsbygd. Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning samt erforderlig bevakning i skog behöver tillgodoses enligt branschrekommendationer från Skogsforsk vid dessa typer av arbete. Särskild försiktighet behöver också iakttas vid s.k. släntklippning samt vägarbeten.Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.Skogsbrandbevakning med flyg sker kontinuerligt på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.Mer information om eldningsförbud finns på: Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare,
  036-16 85 22.Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.