Lyssna på sidan Lyssna

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Om man under lång tid bor eller jobbar på en plats med en hög radonhalt kan det vara skadligt för hälsan. Det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden. Halten radon i inomhusluften mäts i enheten Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Riktvärdet för radon i inomhusluft är en radonhalt på högst 200 Bq/m³. Vid halter över 200 Bq/m³ bör man vidta åtgärder för att minska radonhalten.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra en mätning i byggnaden. Mätningen ska göras under minst två månaders tid mellan 1 oktober och 30 april. Strål­säker­hets­myndig­heten har tagit fram metodbeskrivningar för hur radonmätningar i bostäder och på arbetsplatser ska göras för att mätresultatet ska bli så representativt som möjligt. Då radonhalten kan variera mycket över tid är det viktigt att mätningen görs under minst två månader. Kortare mätningar ger endast en indikation om radonhalten och kan användas när man har ont om tid så som vid en försäljning. Under tiden som mätningen pågår använder du byggnaden som vanligt.

Varför ska jag mäta radon trots att mitt hus inte ligger i ett högriskområde?

Det är många faktorer som påverkar radonhalten i inomhusluften till exempel ventilation, byggnadsmaterial och byggnadens otätheter. Radonhalten i marken varierar även den och det är omöjligt att veta vilken radonhalt som finns i inomhusluften utan att mäta. Även om dit hus ligger i ett lågriskområde finns det en risk att radonhalten är över 200 Bq/m³ i inomhusluften.

För dig som bor i lägenhet eller hyr din bostad

Fastighetsägaren ansvarar för att radonhalten i inomhusluften ska vara under 200 Bq/m³. Om du vill veta om en radonmätning gjorts i byggnaden du bor i ska du kontakta din hyresvärd.

Tillsyn av radon

Myndighetsförvaltningen är tillsynsansvarig över radonhalter i flerfamiljshus och lokaler som allmänheten har tillträde till så som skolor och förskolor. Det innebär bland annat att vi ska kontrollera att fastighetsägare mäter radonhalten i sina flerbostadshus. Syftet med tillsynen är att alla som inte själva äger sin bostad ska ha en hälsosam innemiljö i sitt hem. Radonmätningar ska normalt göras minst vart tionde år.

Länkar för mer information om radon

Mätning av radon i bostäder - Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser - Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kompletterande metodbeskrivning för mätningar i skolor och förskolor - Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontrollera alltid marken när du bygger

Det är upp till byggherren själv att undersöka markförhållanden och eventuell radonrisk. Således bör byggherren själv undersöka markförhållandena eller bygga radonsäkert. Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög. Utomhus späds radonet snabbt ut.

Idag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det skulle kunna utgöra någon nämnvärd radonrisk. Men marken däremot bör du alltid ta hänsyn till. På hela 80 % av Sveriges yta riskerar man att få radonproblem om husen inte är väl utförda. Därför ska husets grundkonstruktion antingen vara radonsäkert utförd (gäller högradonmark) eller radonskyddat utförd (gäller normalradonmark).

Rekommendationen är att radonmätningar i bostadsbyggnader ska göras minst var tionde år därefter.

Mer information om radon finns hos Sveriges Geologiska Undersökningar via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83