Lyssna på sidan Lyssna

Utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad

Läs om de pågående projekt som kommunen arbetar med inom samhällsplanering. Det handlar om projekt vars syfte är att kommunens tätorter ska bli än mer attraktiva livsmiljöer för invånare och besökare.

Bakgrund

Byggnationen av OBOS nya fabrik i Vrigstad kommer resultera i mycket överskottsmassor. Massorna är det översta lagret mark som inte kan användas för att bygga byggnaden på. Sävsjö kommun och OBOS har ingått en så kallad avsiktsförklaring där parterna är överens om att kommunen ska ta hand om massorna

Projektet

I stället för att bara gömma undan massorna vill Sävsjö kommun nu skapa mervärde genom att använda dem till en naturpark. Detaljplanen som tas fram för att möjliggöra fabriken reglerar vad som ska finnas inom området. Den föreslår så kallad allmän platsmark mellan Trävaruvägen och kringliggande bostadsområden. Allmän platsmark är gator, torg, parker och naturområden alltså mark som ska vara tillgänglig för alla.

Kommunen har parallellt med detaljplanen tagit fram ett gestaltningsförslag som visar var och hur massorna ska kunna placeras på den allmänna platsmarken. Gestaltningsförslaget visar hur området som helhet skulle kunna utvecklas och hur massorna skulle kunna skapa mervärden för utformningen av naturområdet.

Den långsiktiga idén för området är att skapa en plats för friluftsliv och rekreation för invånare och besökare i Vrigstad. Naturområdets vidare syfte är att skapa en avskärmning mellan bostadsområdena och industrimarken på andra sidan Trävaruvägen.

Tycka till

Under detaljplanens process har det kommit in förslag på innehåll och utformning av naturområdet. Förslaget har tagits tillvara i det framtagna gestaltningsförslaget. Om du vill ge ytterliga förslag på vad området ska innehålla eller hur det ska utformas kan du skicka in dessa till kommunen med mejl eller brev.

Den 26 september, klockan 18.00-19.00 bjuder kommunen i samverkan med Obos in till en informationsträff på Granbacken "gamla badhuset" i Vrigstad. Under kvällen kommer vi informera om naturområdets möjliga utveckling, om detaljplanen samt byggnationen av Obos nya fabrik. Det kommer också ges möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring utvecklingen. Välkomna!

Ta del av gestaltningsförslaget

Tryck här, Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilden visar en planritning över gestaltningsförslaget Pelikroks naturpark

Framåt

I gestaltningsförslagets planritning visas platsen där massorna planeras att läggas till i mörkt grön färg med vita linjer. Förslaget är att massorna ska utformas som kullar och de vita sträcken är höjdlinjer som visar hur höga de ska bli. För att göra det kommer den unga och svårtillgängliga tallskog som finns här idag att behöva tas ner. Det kommer ta tid innan massorna sätter sig och för ny växtlighet och träd att etableras. Förslaget för området som i planritningen är ljust grönt är att den befintliga, uppväxta skogen med stigar bevaras som den är idag. Gestaltningsförslaget möjliggör för en rad olika aktiviteter och funktioner såsom plats för discgolf, moutainbikebana och damm.

Observera att förslaget endast visar vilka möjligheter det finns för området. Det är inte en bestämd plan på vad som kommer att ske. De delar av förslaget som planeras att förverkligas i och med byggstarten av OBOS fabrik är gång- och cykelvägen utmed Trävaruvägen, kullarna och vissa av stigarna. Resterande delar av förslaget kräver mer planering och finansiering för att kunna genomföras.  

Projektet i korthet

 • Mellan 2024 och 2027 genomför Sävsjö kommun cykelfrämjande åtgärder samt omgestaltning av Stora torget i Sävsjö.
 • Syftet med projektet är framförallt att cyklister och gående ska få en tryggare miljö, men det kommer också bli ett mer attraktivt och grönare centrum, där vi vill mötas och umgås.
 • I samband med projektet kommer ledningar för VA, fjärrvärme och el att bytas ut/flyttas.
 • Under projektet kommer periodvis gator att stängas av och trafiken att ledas om.

Budget

Cykelfrämjande åtgärder: 23 miljoner, varav 11,5 miljoner (50 procent) är medfinansiering från Trafikverket, stadsmiljöavtal.

Ombyggnation av Sävsjö centrum västra: 6 miljoner.

Genomförande

Genomförandet kommer att ske i flera etapper

 1. Ljungagatan
 2. Utanför Stadshotellet
 3. Utanför ICA Klingan
 4. Utanför Preem tankstation
 5. Busstorget
 6. Västra Järnvägsgatan norr
 7. Stora torget (cykelstråk över torget)
 8. Torget utanför Stadshotellet

Kontaktpersoner för projektet

 • Kristin Nilsdotter Isaksson, ansvarig för projektet
 • Lars Fransson, projektledare
 • Emma Nordstrand, chef för samhällsbyggnadsenheten

Du når kontaktpersonerna via kommunens växel, 0382-152 00

Du kan också mejla in frågor till sambygg@savsjo.se

Mer information om projektet

Kommunstyrelsen tog beslut om budget och tidplan för projektet i juni 2023.