Lyssna på sidan Lyssna

Behöver jag söka bygglov?

Innan du bygger, river eller ändrar något på din fastighet kan du behöva söka bygg- och/eller rivningslov, eller göra en bygganmälan. Generell information om vad som gäller finns under rubrikerna nedan och vid minsta tveksamhet vad som gäller i ditt aktuella fall är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Oavsett var din fastighet är belägen kan du söka frivilligt bygglov. Det positiva med att ha ett beviljat bygglov, är att det vinner laga kraft cirka fyra veckor efter beslutet togs om det inte överklagas. Får du senare nya grannar kan beslutet inte överklagas. Det är på egen risk att påbörja byggnationen innan beslutet har vunnit laga kraft. Generellt slutar dock ditt bygglov att gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Bygglov krävs innan du får:

 • bygga nytt,
 • flytta en befintlig byggnad till en ny plats,
 • bygga till en befintlig byggnad,
 • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostad till kontor),
 • byta fasad, taktäckningsmaterial eller fasadfärg om det väsentligt påverkar byggnadens utseende,
 • glasa in ett uterum eller altan,
 • bygga mur eller plank,
 • anlägga en parkering,
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar,
 • ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid.

  För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

  Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om bygglov!


För byggnation eller anläggning inom strandskyddat område krävs utöver beviljat bygglov också beviljad strandskyddsdispens.

Bygga staket eller mur inom undantagsbestämmelserna

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov (max 1,20 meter högt och minst 50% genomsläpplighet). Är staketet högre än 1,20 meter eller tätare än 50% definieras det som ett plank och kräver bygglov. Murar under 0,5 meters höjd kräver normalt inte bygglov.
Undantag kan finnas så stäm gärna av med kommunens byggnadsinspektör innan ni påbörjar processen.

Läs mer om vad som gäller för staket, murar och plank på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ska staket, plank eller mur uppföras i tomtgräns rekommenderar vi att du ordnar grannens skriftliga godkännande, detta för att undika konflikter i framtiden.

Ordna skyddad plats

Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostads­hus får du utan bygg­lov anordna en skyddad ute­plats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomt­gränsen än 4,5 meter.

Läs mer om vad som gäller för att ordna skyddad uteplats på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga altan

En altan är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och utan tak, till skillnad mot en veranda. Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Läs mer om vad som gäller för altaner på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygga friggebod

Du får bygga/placera en eller flera frigge­bodar intill ett en- eller tvåbostadshus omedelbara närhet, om max totalt 15 m2. Det måste alltså finnas ett sådant bostadshus på tomten för att få bygga en bygglovsbefriad friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. En friggebod som byggs närmare än 4,5 meter från gräns mot kommunal fastighet är alltid bygglovspliktiga.

Läs mer om vad som gäller för friggebodar på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygga skärmtak

Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostads­hus får du utan bygg­lov anordna skärm­tak över altaner, ute­platser, entréer eller balkonger om skärm­taken tillsammans inte är större än 15 kvadrat­meter. Skärm­taken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns.

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

Läs mer om vad som gäller för skärmtak på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen. En anmälan krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation och/eller vatten och avlopp.

Åtgärder som kräver anmälan:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus, länk till Boverkets sida om Attefallshus Länk till annan webbplats.
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 • tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus. Länk till Boverkets sida med information om bygganmälan för bland annat Attefallstillbyggnader Länk till annan webbplats.
 • bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.


Läs mer om vad som gäller bygganmälan på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

 • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan,
 • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • tillbyggnaden ska vara liten,
 • den ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns,
 • att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

På Boverkets hemsida finns mer information om sammanhållen bebyggelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, så kallat marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser, normalt +/- 0,5 meter.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område men andra tillstånd, till exempel godkänd ansökan från vattenskyddsföreskrifterna, kan behövas.

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

Inom områden med detaljplan behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i detaljplanen. Du behöver inte rivningslov för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov behövs även för sådana åtgärder.

Rivningslov behövs oftast inte utanför detaljplanerat område, men du kan ändå behöva göra en rivningsanmälan, beroende på hur stor den aktuella byggnaden är. Du kan behöva rivningslov utanför områden även i områden som inte har någon detaljplan, om kommunen bestämt detta i områdesbestämmelser.

Om du vill flytta en byggnad från en plats till en annan ses det som att byggnaden rivs. I dessa fall behöver du både rivningslov på den gamla platsen och bygglov för den nya platsen.

För att säkerställa att det blir rätt, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning i det aktuella fallet.

Även om du inte behöver rivningslov för en åtgärd har du rätt att få en ansökan prövad om du vill det, till exempel om du vill få ett skriftligt bevis för att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.

Ett förhandsbesked visar om du överhuvudtaget får bygga på en viss plats men utan att du behöver ta fram lika omfattande ritningsunderlag på det du vill bygga och används främst på platser där det saknas detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov och ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en specificerad åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft.

En strandskyddsdispens krävs om du planerar att bygga inom strandskyddat område. Det generella strandskyddet vid sjöar och vattendrag är 100 meter åt båda hållen från strandlinjen. Normalt hanteras strandskyddsfrågan före bygglovet men inom bygglovsprocessen.

Det krävs också strandskyddsdispens för att till exempel anlägga en parkeringsplats inom strandskyddat område.

 

I första hand är det Plan- och Bygglagen (PBL) som reglerar byggande men också Plan- och Byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBF) . Det finns också andra lagar som kan vara avgörande vid en bygglovsprövning. Exempel på detta är Kulturmiljölagen (KML) gällande eventuella fornlämningar, och Miljöbalken (MB) gällande provtagning av eventuellt förorenad mark. Andra anspråk kan vara riksintressen Länk till annan webbplats. som är nationellt betydelsefulla områden. Även juridiska förutsättningar som exempelvis servitut, ledningsrätter med mera kan påverka. Utöver de exempel som redan nämnts finns det ett antal lokala regleringar:

Om du bygger utan bygglov kan du få betala en sanktionsavgift. För ett genomsnittligt uterum
rör det sig om cirka 25 000 kronor. Du kan tvingas riva det du byggt om det inte stämmer med exempelvis detaljplanen. Det är alltid du som beställt bygget som är byggherre och ansvarig, det är inte snickaren.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64

Byggnadsinspektör

Jakob Larsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Ronny Keinvall
0382-152 53