Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjös Gröna Hållbarhetsprogram

8 mål för ett grönare Sävsjö. Programmet finns till för såväl kommunorganisation som geografiska Sävsjö.

Mål för alla

I Sävsjös Gröna Hållbarhetsprogram hittar du våra uppsatta mål för hållbarhet. Programmet finns till för kommunens organisation, men också för näringsliv, föreningar och privatpersoner. Det är när vi alla gör vår del och jobbar tillsammans som vi skapar förändring och en grön omställning.

På denna sida kan du läsa en sammanfattning av målen. Hållbarhetsprogrammet i sin helhet hittar du här. Pdf, 2 MB.

Mål för kommunorganisationen

 • Våra verksamhetsbaserade utsläpp av växthusgaser (direkta och konsumtionsbaserade) har halverats till 2030 och är nettonoll 2040.

Mål för geografiska Sävsjö

 • De totala utsläppen av växthusgaser (direkta och konsutionsbaserade) har halverats 2030.
 • Sävsjö är en klimatpositiv kommun och de totala utsläppen av växthusgaser uppgpr till max 1 ton per invånare 2045.

Mål för kommunorganisationen

 • Vi har en ökad cykelanvändning inom kommunorganisationen, både när det gäller transporter och pendling till och från arbetet, till 2030.
 • Vi har 100 procent fossilfria transporter och en fossilfri maskin- och fordonspark 2035.

Mål för geografiska Sävsjö

 • Andelen resor med kollektivtrafik, samåkning, cykel och gång står för minst var fjärde resa 2030.
 • Vi har väl utbyggd infrastruktur för fossilfria drivmedel i samtliga tätorter 2030.
 • Stockarydsterminalen är en plats ed helt fossilfria flöden, från och på terminalen till 2030.

Mål för kommunorganisationen

 • Vi har en antagen fastighetspolicy som ger låg miljö- och klimatpåverkan från kommunala fastigheter ur ett livscykelperspektiv 2025.
 • Återbruk och återvinning av byggmaterial och inventarier är norm vid ny- , om- och tillbyggnad 2025.
 • Energiförbrukningen har minskat med 30 procent och energin som används är fossilfri och kommer i första hand från förnybara källor 2030.

Mål för geografiska Sävsjö

 • Mängden bygg- och rivningsavfall har minskat till 2030.
 • Energianvändningen per invånare har minskat till 2030.

Mål för kommunorganisationen

 • Vi producerar 20 procent av vår elkonsumtion till 2030.
 • Vi har solceller på alla lämpliga kommunala fastigheter till 2035.

Mål för geografiska Sävsjö

 • I Sävsjö har den förnybara energiproduktionen fördubblats till 2030.
 • I Sävsjö produceras fossilfri energi, i första hand förnybar, som motsvarar den totala energianvändningen 2045.

Mål för kommunorganisationen

 • Vi väljer att dela, laga och återbruka i första hand, återvinna i andra hand, och har kraftigt minskat den totala avfallsmängden till 2030.
 • Vi ställer relevanta miljö- och hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar. Inom de produktkategorier med störst miljö- och klimatpåverkan ställs mer avancerade krav vid upphandlling senast 2025.
 • Minst 60 procent av livsmedelsinköpen består av svenska råvaror, minst 60 procent av livsmedelsinköpen är ekologiskt producerade och minst 95 procent av allt kött, mejeriprodukter och ägg som vi köper uppfyller svensk djurskyddslagstiftning 2030.

Mål för geografiska Sävsjö

 • Nedskräpningen i samhället har minskat till 2025.
 • Material- och energiflöden är mer cirkulära i Sävsjö 2030.

Mål för kommunorganisationen

 • Användningen av kemikalier inom kommunorganisationen har minskat till 2030.

Mål för geografiska Sävsjö

 • Barn och ungas exponering för skadliga kemiska ämnen har kraftigt minskat till 2030.

Mål för kommunorganisationen

 • Vi har ökad biologisk mångfald på kommunal mark.
 • Vi etaberar alltid nya ekosystemtjänster vid samhällsbyggnadsprojekt och vid befintliga fastigheter har fler ekosystemtjänster etablerats till 2030.

Mål för geografiska Sävsjö

 • Vi har en grön- och blåstruktur som präglas av hänsyn till biologisk mångfald och gröna korridorer genom hela landskapet 2030.
 • Andelen ängsmark har kat och vi har fler restaurerade och etablerade våtmarker till 2030.
 • Tillgängligt friluftsliv och närhet till grönområden i hela kommunen 2030.

Mål för kommunorganisationen

 • Vi tar hänsyn till klimatanpassning i all samhällsplanering, projektering av allmän plats samt vid nybyggnation.
 • Vi har integrerat klimatanpassning i vår verksamhetsplanering på förvaltningsnivå 2025.

Mål för geografiska Sävsjö

 • Det finns en stark förmåga att hantera effekter av extremväder i hela samhället 2035.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Hållbarhetsstrateg

Linda Ståhlgren

0382-154 16