Lyssna på sidan Lyssna

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen innebär ett större skydd för dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter.

OBS! Har du skyddad identitet?

Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av våra e-tjänster eller mejla till oss. Det är säkrare för dig att ringa till oss i stället.

En personuppgift är all typ av information som kan användas för att identifiera en levande fysisk person. Typiska exempel på personuppgifter är:

 • namn,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • personnummer,
 • bilder (om individen tydligt kan urskiljas på bilden).

Det är avgörande att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en fysisk person.

När du skickar ett mejl till Sävsjö kommun eller använder våra e-tjänster på webbplatsen behandlar Sävsjö kommun de personuppgifter du har lämnat till oss för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Om du använder våra e-tjänster godkänner du därmed att Sävsjö kommun behandlar dina uppgifter.

De uppgifter du skickar in eller lämnar till kommunen exempelvis via mejl utgör en allmän handling. Allmän handling betyder dock inte att handlingen alltid är offentlig utan endast att handlingen har inkommit till kommunen. Det betyder dock att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Personuppgifter som bedöms utgöra en offentlig handling vid begäran måste lämnas ut oavsett vem som begär ut uppgifterna.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, till exempel i samband med överklagande av beslut.

 • Tänk på att digitala handlingar, i form av SMS eller meddelanden som lämnas på kommunens sociala medier exempelvis Facebook blir allmänna när de inkommit till myndigheten.
 • Om du har skickat in känsliga uppgifter till Sävsjö kommun så skyddas dessa med sekretess med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller annan speciallagstiftning. Uppgifter kan beläggas med för att exempelvis skydda en enskild individs privatliv. Allmänheten får då inte ta del av dessa uppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt man kan göra med personuppgifterna, till exempel

 • läsa
 • samla in
 • lämna ut
 • registrera i ett IT-system
 • arkivera

Sävsjö kommun behandlar personuppgifter när det krävs enligt gällande lagstiftning inom olika verksamhetsområden. Den lagliga grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning, vid exempelvis ansökan om bygglov.

Det finns sex rättsliga grunder och offentlig verksamhet använder främst grunderna:

 • rättslig förpliktelse
 • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • avtal
 • samtycke

Läs mer om de rättsliga grunderna på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats. Länk till annan webbplats.

Sävsjö kommun sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Enkelt uttryckt - vi sparar bara de uppgifter vi behöver exempelvis för ditt ärende, så länge vi behöver dem eller vad lagen stadgar.

I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Vi måste alltid följa lagstiftningen i de områden som den reglerar att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Rättigheterna innebär exempelvis:

 • Rätt till information - du ska få information om när och hur personuppgifter behandlas.
 • Rätten till rättning - du kan begära att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade.
 • Rätt till begränsning - du kan begära att av dina personuppgifter begränsas. 
 • Rätt till återkallande av samtycke - du har rätt att återkalla ett samtycke som du redan givit.
 • Registerutdrag - du har även rätt att begära ett utdrag över dina personuppgiftsbehandlingar, ett så kallat registerutdrag.

Om du är intresserad av att få ett utdrag så kan du kontakta Sävsjö kommun på kommun@savsjo.se så vidarebefordras din begäran till rätt förvaltning. Du kan också hämta en blankett i kommunens reception/växel att fylla i.

Alla myndigheter och offentliga organ är enligt dataskyddsförordningen ålagda att ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att organisationen hanterar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Höglandsförbundets medlemskommuner har ett gemensamt dataskyddsombud som kan nås på dataskyddsombud@hoglandet.se och 0381-679508. Mer information om dataskyddsombudet finns på Höglandsförbundets hemsida: www.hoglandet.se Länk till annan webbplats..

Har du allmänna frågor kring Sävsjö kommuns hantering av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningens regler kan du kontakta Sävsjö kommun kommun@savsjo.se.

Vid frågor som rör en specifik nämnds personuppgiftsbehandling kontaktar du kommunens växel 0382-152 00 eller mejlar kommun@savsjo.se.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att Sävsjö kommun har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss direkt. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet (tidigare benämnd som Datainspektionen).

Mer information om hur du gör en anmälan finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i sociala medier på savsjo.se (intern länk).