Lyssna på sidan Lyssna

Behandling av personuppgifter

Läs mer om:

Behandling av personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen även kallad GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 i alla EU:s medlemsstater. Dataskyddsförordningen innebär ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till data som är relaterade till dig. På denna sida kan du läsa om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan användas för att identifiera en levande fysisk person. Typiska exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och personnummer men även uppgifter som bilder (om individen tydligt kan urskiljas på bilden) kan betraktas som personuppgifter. Det är avgörande att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter kan omfatta olika åtgärder som exempelvis insamling, registrering och bearbetning av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den nämnd eller styrelse inom Sävsjö kommun som behandlar personuppgifterna.

När får vi behandla din personuppgifter?
Sävsjö kommun behandlar personuppgifter när det krävs enligt gällande lagstiftning inom olika verksamhetsområden. Den lagliga grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning, vid exempelvis ansökan om bygglov.

Det finns sex rättsliga grunder och offentlig verksamhet använder främst grunderna:

  • rättslig förpliktelse
  • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning
  • avtal
  • samtycke

Läs mer om de rättsliga grunderna på Datainspektionens webbplats.länk till annan webbplats

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sävsjö kommun sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt de gallringsbeslut som gäller för respektive verksamhet i kommunen.

Enkelt uttryckt - vi sparar bara de uppgifter vi behöver, så länge vi behöver dem eller vad lagen stadgar.

Dina rättigheter som registrerad
De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Rättigheterna innebär exempelvis:

  • Rätt till information - du ska få information om när och hur personuppgifter behandlas.
  • Rätten till rättning - du kan begära att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade.
  • Rätt till begränsning - du kan begära att av dina personuppgifter begränsas. 
  • Rätt till återkallande av samtycke - du har rätt att återkalla ett samtycke som du redan givit.
  • Registerutdrag - du har även rätt att begära ett utdrag över dina personuppgiftsbehandlingar, ett så kallat registerutdrag.

Om du är intresserad av att få ett utdrag så kan du kontakta kommunen via e-post: kommun@savsjo.se så vidarebefordras din begäran till rätt förvaltning. Du kan också hämta en blankett i kommunens reception/växel att fylla i.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att Sävsjö kommun har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss direkt. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Offentlighetsprincipen

Inkomna handlingar hos kommunen blir även allmänna handlingar och bevaras hos myndigheten om inte beslut om annat fattas. En del personuppgifter som är del av allmän handling måste lämnas ut på begäran oavsett vem som begär detta. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Vi måste alltid följa lagstiftningen i de områden som den reglerar att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Tänk på att även digitala handlingar, i form av e-post eller meddelanden som kan avläsas med hjälp av tekniska hjälpmedel, blir allmänna när de inkommit till myndigheten. Det gäller också meddelande via sociala medier som exempelvis Facebook.

Kommunens dataskyddsombud
Alla myndigheter och offentliga organ är enligt dataskyddsförordningen ålagda att ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att organisationen hanterar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Höglandsförbundets medlemskommuner har ett gemensamt dataskyddsombud som kan nås på mejl, erik.selander@hoglandet.se eller via telefon 0380-51 75 19. Mer information om dataskyddsombudet finns på Höglandsförbundets hemsida: www.hoglandet.selänk till annan webbplats.

Kontakt
Har du allmänna frågor kring Sävsjö kommuns hantering av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningens regler kan du kontakta Sävsjö kommun på mejl, kommun@savsjo.se.

Vid frågor som rör styrelsens eller en specifik nämnds personuppgiftsbehandling kontaktar du lämpligen styrelsens eller respektive nämnds förvaltning, via kommunens växel 0382-152 00 eller via mejl, kommun@savsjo.se.

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.