Lyssna på sidan Lyssna

Ansök om stöd för personer med funktionsnedstättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om olika hjälpinsatser från kommunen för att din vardag ska fungera. Din rätt till hjälp och stöd prövas enligt olika lagar. Framför allt är det socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd genom LSS

LSS omfattar stöd till personer med funktionsnedsättning i form av bland annat personlig assistans, bostad med särskild service, korttidsboende och daglig verksamhet. Du kan också ha rätt till hjälp med inköp, städning och personlig omvårdnad. Vilket stöd och vilken hjälp du kan få beror på dina individuella behov.

I Lagen om stöd om service, LSS, står det beskrivet vilka som har rätt till stöd enligt lagen. Lagen gäller för personer:

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har ett omfattande behov av stöd eller service." (Lagen om stöd och service 1 §).

Ansök om insats via kommunens e- tjänst, via skriftlig blankett eller kontakta kommunens LSS-handläggare på telefon 0382-154 25. Ansökan ska i första hand skrivas under av personen/ vårdnadshavaren som ansöker. Den kan även skrivas under av ombud med fullmakt eller god man/förvaltare.

Blankett för ansökan om LSS-insats Pdf, 116.8 kB.

E-tjänst för ansökan om LSS-insats Länk till annan webbplats.

 

Sävsjö kommun har fem boenden för vuxna med funktionsnedsättning. 4 boenden finns i Sävsjö tätort och ett boende finns i Stockaryd.

Du har en egen lägenhet som du själv möblerar, bestämmer över och ska ta hand om. Men i gruppbostaden finns också gemensamma utrymmen där du, dina grannar och personalen kan laga mat tillsammans och umgås.

Det är svårt att beskriva exakt hur det är att bo i en bostad med särskild service. Det beror på hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig och dina grannar i bostaden.

På boendet har du närhet och tillgång till personal dygnet runt. Du bestämmer själv vad du vill ha stöd med och ni gör tillsammans upp en plan för att du ska kunna känna dig så självständig som möjligt.

Bostad med särskild service är till för dig som behöver:

 • stöd av personal dygnet runt
 • ha personal väldigt nära
 • direkt stöd av personal flera gånger om dagen
 • stöd med omvårdnad, som att tvätta sig, klä på sig och förflytta sig i eller utanför bostaden
 • stöd för att vara tillsammans med andra, som vänner och familj.

 

Om du är i yrkesverksam ålder men inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning, kan du ansöka om daglig verksamhet hos socialförvaltningen. För att få en plats behöver du ha ett beslut om daglig verksamhet och du behöver ha fyllt 18 år. Syftet med insatsen är att du ska få en meningsfull sysselsättning som leder till självständighet och personlig utveckling. Insatsen ska i möjligaste mån anpassas efter dina behov och intressen.

Daglig verksamhet finns tillgänglig alla helgfria dagar från klockan 08.00 till klockan 16.00. Daglig verksamhet bedrivs i Sävsjö och Stockaryd. Verksamheterna har olika inriktningar, bland annat:

 • Företagsförlagd praktik
 • Smörblomman Hantverkscafé
 • Industrimontering
 • Sinnesrum

Du är välkommen att kontakta socialförvaltningen för mer information!

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan i vissa fall behöva bo utanför den egna familjen.

Behovet av annat boende kan vara orsakat av en särskilt komplicerad funktionsnedsättning eller av att barnet behöver en särskilt anpassad utbildning utanför hemorten och inte har möjlighet att pendla till hemmet.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer. Då kan en kontaktperson behövas som ger möjligheter till ett aktivare liv.

Kontaktpersonens uppgift är att vara en vän att dela intressen med och känna förtroende för.

Biträde (hjälp) av kontaktperson är en rättighet som finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är för dig som är över 12 år och inte klarar dig själv när föräldrar studerar eller arbetar. Korttidstillsyn är möjligt att få från 12 år och tills du avslutat gymnasiesärskolan. På korttidstillsyn får du tillsyn och möjlighet att delta i aktiviteter när föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Du kan ha korttidstillsyn under samma tider som ordinarie fritidsverksamhet, det vill säga före och efter skolan, på lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsyn är möjlighet att få från 12 år och och tills ungdomen avslutat gymnasiesärskolan.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att barnet/ungdomen tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i lägerverksamhet. På så sätt kan anhöriga få avlastning samtidigt som barnet/ungdomen får miljöombyte. Insatsen kan vara regelbunden eller erbjudas vid akuta situationer.

Om du har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp kan du ansöka om personlig assistent. Du ska vara under 65 år för att kunna söka insatsen.

För att få personlig assistans måste du ha behov av något av följande:

 • hjälp med personlig hygien
 • hjälp med måltider
 • hjälp med att klä av och på dig
 • hjälp med att kommunicera
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Stödet är knutet tilll dig personligen. Det ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Du har rätt till stort inflytande på hur du ska få hjälp och av vem. Du kan ha flera assistenter och hjälpen kan ordnas på olika sätt.

Om du behöver hjälp med grundläggande behov 20 timmar eller mindre per vecka beslutar kommunen om ersättningen. Överstiger det grundläggande behovet 20 timmar är det Försäkringskassan som beslutar.

LSS-handläggaren i Sävsjö kommun eller handläggare vid Försäkringskassan hjälper till med ansökan om assistansersättning.

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad.

Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Avlösarservice är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Individuell plan

I samband med att stöd enligt LSS blir beviljat ska du erbjudas en så kallad individuell plan. Du kan alltid begära att få en individuell plan.

Syftet med planen är att du själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras för dig. Den individuella planen ska också underlätta samordningen mellan de som har ansvaret för olika typer av stöd, till exempel Försäkringskassan och hemsjukvården. Själva samordningen mellan de olika aktörerna är kommunens ansvar.

Planen ska skrivas tillsammans med den som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Planen ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som görs av andra än kommunen eller landstinget ska finnas med.

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd du får verkligen motsvarar de behov du har.

Stöd genom SoL

Om du inte har rätt till insatser enlig LSS kan du göra en ansökan enligt SoL, socialtjänstlagen. Kontakta socialtjänsten för mer information.

Kontakt

LSS-handläggare
0382-154 25

Socialförvaltningens växel
0382-154 60
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.