Lyssna på sidan Lyssna
Sävsjö kommuns logotyp i form av en ljusskylt som sitter på Kommunalhusets fasad.

Förvaltningar

I Sävsjö kommun finns fem förvaltningar som genomför de uppgifter som kommunstyrelsen och nämnderna har fattat beslut om. Kommunen har cirka 1 000 tillsvidareanställda.

Hur förvaltningarna är organiserade

I Sävsjö kommun finns fem förvaltningar:

 • kommunledningskontoret,
 • barn- och utbildningsförvaltningen,
 • socialförvaltningen,
 • myndighetsförvaltningen,
 • serviceförvaltningen.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för kommunens utvecklingsarbete och samordning.

Förvaltningarna kommunledningskontoret och serviceförvaltningen är båda underställda kommunstyrelsen i Sävsjö kommun. Det finns ingen enskild teknisk nämnd eller servicenämnd i kommunen utan kommunstyrelsen beslutar i tekniska ärenden och serviceförvaltningen bereder dem.

 • I Kommunalhuset på Djurgårdsgatan 1 i Sävsjö, hittar du delar av kommunledningskontoret, serviceförvaltningen, delar av socialförvaltningen samt den centala för administrationen för barn- och utbildningsförvaltningen. Administration finns också på kommunens förskolor och skolor.
 • Socialförvaltningen finns också på Villagatan 10-12 i Sävsjö.
 • Myndighetsförvaltningen tillsammans med övriga delar av kommunledningskontoret finns i Tillväxthuset, Odengatan 55 i Sävsjö.
 • Räddningsstjänsten hittar du på Mejensjögatan 6 i Sävsjö.

Administration

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolverksamheten i Sävsjö kommun. Förvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskola. Huvudkontoret för barn- och utbildningsförvaltningen finns i Kommunalhuset i Sävsjö. Där finns den centrala administrationen och förvaltningschefen. Varje rektor har även ett administrativt stöd.

Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunens förskolor i Sävsjö leds av två rektorer. Förskolan i Vrigstad leds av en rektor. Förskolorna i Rörvik och Stockaryd leds av rektorerna för skolenheterna Rörvik och Stockaryd. All skolverksamhet lyder under barn- och utbildningsnämnden och all skolverksamhet leds av en förvaltningschef.

Du kan läsa mer om kommunens förskolor på vår webbplats savsjo.se.

Grundskolan

Det finns 6 grundskolor i Sävsjö kommun. Du kan läsa mer om kommunens grundskolor och fritidshem på savsjo.se.

 • Hägneskolan, förskoleklass till årskurs 6. 
 • Rörviks skola, förskola - årskurs 9.
 • Stockaryds skola, förskola- årskurs 6.
 • Vallsjöskolan, förskola - årskurs 6.
 • Vrigstad skola, förskola-årskurs 6.
 • Hofgårdsskolan, årskurs 7-9.

Grundsärskola för årskurs 1-9 finns på Hägneskolan.

Gymnasium

Gymnasieskolan i Sävsjö heter Aleholmsskolan och har ett brett utbud av nationella program och introduktionsprogram. Aleholmskolan erbjuder också ett program inom gymnasiesärskolan. Eleverna kan även läsa gymnasiesärskoleutbildningar inom samverkansområdet på Höglandet.

Aleholm erbjuder även kommunala vuxenutbildning, utbildningen i svenska för invandrare och särskild undervisning för vuxna.

Du kan läsa mer om Aleholmsskolan på webbplatsen aleholm.se. Länk till annan webbplats.

Kontakta förvaltningen

Har du frågor om barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet så kan du mejla utbildning@savsjo.se.

På kommunledningskontoret finns fem avdelningar: kommunkansli, ekonomiavdelning, personalavdelning, kommunikationsavdelning och utvecklingsavdelning.

Exempel på frågor som kommunledningskontoret arbetar med är:

 • administrativt stöd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valberedningen och valnämnden,
 • budget och ekonomisk redovisning,
 • samordna, leda och utvecklar kommunen inom personalfrågor.
 • säkerhetsfrågor,
 • arkiv,
 • kommunens likviditets- och lånehantering,
 • information till kommunens medborgare,
 • ansvara för förberedelse och genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar,
 • fakturering,
 • upphandling,
 • digitalisering,
 • landsbygdsfrågor,
 • samhällsplanering, tomter och byggnation,
 • turism,
 • EU-samordning,
 • strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Kontakta förvaltningen

Har du frågor om kommunledningskontorets verksamhet så kan du mejla kommun@savsjo.se.

Det finns flera obligatoriska uppgifter inom miljö- och byggområdet som kommunen har i uppdrag att arbeta med. Till största del arbetar myndighetsförvaltningen med frågor som rör myndighetsutövning. Förvaltningen ansvarar för områden som bygglov, miljö, hälsoskydd, karta/GIS och tillsyn.

Uppgifter för myndighetsförvaltningen

Exempel på uppgifter som vi på myndighetsförvaltningen arbetar med är:

 • Handlägger ansökningar om bygg-, mark- och strandskyddsdispens och rivningslov och lämnar startbesked. Myndighetsnämnden beslutar sedan om bygglov.
 • Administrerar kommunens karta/GIS och samverkan med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar.
 • Handlägger tillstånd för värmepumpar, installation av enskilda avlopp och komposter.
 • Handlägger adress- och gatunamnfrågor.
 • Handlägger anmälningar och ansökningar om tillstånd för värmepumpar, spridning av bekämpningsmedel, installation av enskilda avlopp och komposter.
 • Hanterar ansökningar och anmälningar enligt plan- och bygglagen.
 • Handlägger anmälningar om förorenade område och ger förslag på förbättrande åtgärder.
 • Hanterar klagomål från bristande inomhusmiljö i hyres- och/eller bostadsrätter.

Tillsyn som utförs av myndighetsförvaltningen

Myndighetsförvaltningen genomför tillsyn inom områdena vatten, avlopp, inom- och utomhusmiljöer, kemikalier och miljöfarligt avfall, livsmedel och tobak. De arbetar också med att:

 • Genomföra tillsyn av serveringsställen i kommunen.
 • Kontrollerar livsmedelsanläggningar i kommunen samt ta emot anmälningar och utreda matförgiftningar.
 • Övervakar fastighetsägares kontroller av ventilationssystem och hissar.

Kontakta förvaltningen

Har du frågor om myndighetsförvaltningens verksamhet så kan du mejla miljobygg@savsjo.se.

Serviceförvaltning är förvaltning både till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden och bereder ärenden till båda förvaltningarna. Förvaltningen arbetar för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en aktiv fritid och ge goda förutsättningar för en levande föreningsverksamhet och kultur i kommunen. 

Serviceförvaltningen ansvarar för:

 • gator, parker och kommunägd skog,
 • kommunala idrotts- och fritidsanläggningar samt motionsspår,
 • familjebadet,
 • bibliotek,
 • administration av föreningsbidrag och annat stöd,
 • lokalvård,
 • kost till skola, förskol och äldreomsorg.

Kontakta förvaltningen

Har du frågor om myndighetsförvaltningens verksamhet så kan du mejla tekniska@savsjo.se.

Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna.

Socialnämndens inriktningsmål som utgör grunden för kvalitet är: självbestämmande och integritet, trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt ett meningsfullt liv. Samtliga verksamheter inom förvaltningen ska på olika sätt sträva efter att nå dessa mål.

Socialförvaltningen ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom:

 • individ,
 • familj,
 • äldre- och funktionshinder,
 • arbete,
 • sysselsättning,
 • integration,
 • hälso-och sjukvård,
 • rehabilitering i särskilda och ordinära boenden.

Kontakta förvaltningen

Har du frågor om myndighetsförvaltningens verksamhet så kan du mejla socialen.soc@savsjo.se.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.