Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplaner

Inom tätorter och ibland även utanför dessa, krävs att kommunen upprättar detaljplaner. Detaljplaner beskriver vilka regler som gäller inom området för byggnation och markanvändning.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger enskilda och myndigheter rätt att bygga i enlighet med detaljplanebestämmelser. Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara, hur stor del av fastigheten som får bebyggas med mera. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Mer information om detaljplanering och om processen att ta fram en detaljplan hittar du via länkarna som finns nederst på sidan.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft går den inte att överklaga och planen kan börja genomföras. När en detaljplan har vunnit laga kraft, kan du ta del av dessa här.

Det finns många detaljplaner som gäller för olika delar av kommunen. Du hittar samtliga gällande planer via kartan nedan. Zooma och panorera med musen och klicka på önskat grönmarkerat område för mer information. Scrolla i popup-rutan för mer information. För att öppna planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning klicka på länkarna.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Här hittar du de detaljplaner som kommunen jobbar med att ta fram.

I kartan nedan finns alla pågående planer redovisade, från förarbetet med att ta fram ett planförslag tills att detta antas och därefter vinner laga kraft. Zooma och panorera med musen till önskat planområde. För mer information klicka på området. Observera att planområdesgränserna endast är preliminära och kan komma att förändras under planprocessens gång.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

 • Underrättelse om granskning: Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun


  Härmed meddelas underrättelse om granskning av detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277 av kommunens samhällsbyggnadsenhet.

  Detaljplanens granskningstid är från den 12 september 2022 till och med den 24 oktober 2022. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). För fullständig information om detaljplanen finns det på www.savsjo.se/detaljplaner. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast den 24 oktober 2022.Under detaljplanens samrådstid eller granskningstid finns de handlingar som man kan tycka till om här.Alla detaljplaner har tillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. När politikerna tagit beslut om samråd eller granskning skickar planhandläggaren planförslaget för yttrande till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normalt finns planförslaget utställt under en period på tre till fyra veckor.

  Huvuddrag
  Planområdet är beläget utmed Hugo Karlbergs väg i ett bostadsområde cirka 650 meter sydöst om centrala Vrigstad.
  Under olika tidsintervall har frågan kring fastighetsgränser för fastigheterna Gästgivaregården 1:272, 1:274-1:277 aktualiserats. Detta planförslag upprättas för att ändra användningen av allmän platsmark till kvartersmark avsedd för bostadsanvändning. Med planförslaget kan åtgärderna varaktigt och fastighetsrättsligt regleras.Detaljplanen har varit på samråd från den 16 maj 2022 till och med den 15 juni 2022.Syfte
  Syftet med planförslaget är att möjliggöra utökning av tomtmark för totalt fem fastigheter. Markens utnyttjande regleras med prickmark. Detta innebär att byggnader inte tillåts uppföras på den utökade tomtmarken, med syfte att distansera byggnader från det angränsade parkområdet.
  Synpunkter
  Granskningstiden är från den 12 september 2022 till och med den 24 oktober 2022.
  Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativ via mejl till sambygg@savsjo.se senaste den 15 juni 2022. Det är av vikt att synpunkter inkommer med namn och fastighet för återkoppling i kommande skeenden.Granskningshandlingar Plankarta Pdf, 236.5 kB, öppnas i nytt fönster.Planbeskrivning Pdf, 973.4 kB, öppnas i nytt fönster.Samrådsredogörelse Pdf, 209.6 kB, öppnas i nytt fönster.Underrättelse om granskning Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.Vidare process
  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med plan och bygglagen (2010:900). Standardförfarandet innebär att planförslaget sänds ut på samråd. Synpunkter som kommer in under samrådstiden ligger till grund för ett reviderat förslag. Det reviderade förslaget utgör granskningshandlingar vilka efter underrättelse sänds ut på granskning. Granskningsskedet är sista möjligheten för berörda att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande. Sker sedan inga större förändringar i planhandlingarna prövas detaljplanen för antagande.
  Kontakt
  Upplysningar lämnas av samhällsplanerare, Emanuel Johansson.
  Du kan kontakta samhällsplanerare genom att ringa 0382-154 14.


Planprocessen

En detaljplan tas fram i en demokratisk process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Under processen utreds om den föreslagna användning av mark och vatten är lämplig. Planprocessen tar i normalfall minst ett år tills planen kan bli antagen.

Nedan beskrivs i enkelhet hur en detaljplan tas fram.

Steg 1: Detaljplaneuppdrag

Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att en detaljplan ska arbetas fram.

Steg 2: Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planhandläggare gör en undersökning för att avgöra om förslaget har en betydande miljöpåverkan och är av betydande intresse för allmänheten. Bedömningen avgör även vilken typ av planförfarande som kommer tillämpas.

Standard eller utökat planförfarande

Standardförfarande används om förslaget till detaljplan inte är av betydande intresse för allmänheten eller av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget ska också vara förenligt med översiktsplanen. När något av dessa kriterier inte uppfylls ska ett utökat förfarande tillämpas. Nedan beskrivs processen utifrån ett utökat förfarande.

Steg 3: Samråd och samrådsredogörelse

Samrådshandlingar tas fram och sänds till bland annat berörda fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokal dagstidning. Förslaget ställs ut i offentliga lokaler och finns tillgängliga på kommunens webbplats. I vissa fall anordnas informations- och samrådsmöte.

De synpunkter som framförts skriftligt sammanställs i en samrådsredogörelse. Granskningshandlingar tas fram med utgångspunkt från redogörelsen.

Steg 3: Granskning och granskningsutlåtande

Det nya förslaget ställs efter beslut i kommunstyrelsen ut igen för granskning. Annonsering sker i lokal dagstidning. Berörda fastighetsägare med flera underrättas per brev. Synpunkter som kommer in, redovisas i ett granskningsutlåtande som efter granskningstiden skickas till dem som framfört skriftliga anmärkningar och som inte blivit tillgodosedda. Antagandehandlingar tas fram i enlighet med utlåtandet.

Steg 4: Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar antagandebeslutet får detaljplanen laga kraft tre veckor från det att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Se aktuella tillkännagivanden på kommunens anslagstavla. Öppnas i nytt fönster.

Steg 5: Laga kraft

En kungörelse att planen fått laga kraft publiceras på kommunens anslagstavla. I och med det underrättas de som kan ha rätt till ersättning på grund av planens genomförande. Laga-kraftvunnen detaljplan annonseras i lokaltidningen.

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.