Bygglov

Bygglov

Bygglov och tillstånd

Plan- och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och bygglagen i din vardag.

Från den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygglagen, PBL. Den ersätter den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), med mera. I den nya lagen moderniseras reglerna och språket samtidigt som det blir skärpt kontroll över byggandet.

Många gånger tänker du kanske inte på att det är plan- och bygglagen som gör att du har rätt och möjlighet att ta del av förändringar som händer i miljön runt omkring dig. Du kan vända dig till oss på kommunen om du vill ta del av de förslag till detaljplaner eller färdiga detaljplaner som finns för ditt bostadsområde. Där kan du till exempel se om vi vill göra det möjligt att bygga ut ditt bostadsområde eller göra andra ändringar som kan vara intressanta för dig. Du kan även vända dig till oss när du vill ta del av den aktuella översiktsplanen som vi tagit fram för hela kommunen.

Den vanligaste kontakten med lagen är kanske när du själv tänker bygga något. Det är då bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga.

 

Landsbygdsutveckling I strandnära läge

Översiktsplan

I plan- och bygglagen står det att vi på kommunen ska ha en aktuell översiktplan. Översiktsplanen anger hur vi på lång sikt tänker använda olika mark- och vattenområden, men även hur en redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Till exempel vilka områden som är tänkta för industri, bostadsområden, parker och friluftsområden. Under varje mandatperiod måste vi se över planen och pröva så att den fortfarande är aktuell.

Översiktsplanen tar vi fram i dialog med länsstyrelse och andra myndigheter och organisationer som har intressen i området - i ett så kallat samråd.

Utställning

När det finns ett förslag till översiktsplan ställer vi ut den under två månader och då har du möjlighet att tycka till. Det måste du göra skriftligen. Ofta finns förslagen också på vår kommuns webbplats.

Detaljplan

Utifrån översiktsplanen tar vi sedan fram juridiskt bindande detaljplaner för områden i kommunen. Om du själv ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i, är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Om det inte finns en detaljplan är det vi på kommunen som avgör om det behövs tas fram en sådan för området innan du kan börja bygga. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det beror till exempel på om det ska bli en sammanhållen bebyggelse där du tänkt bygga eller om ditt bygge medför en betydande miljöpåverkan.

När vi tar fram detaljplaner samråder vi med dig om du berörs av planen. Vi kungör förslaget på kommunens anslagstavla och i en ortstidning och det kan sedan granskas under minst tre veckor. Förslaget går ofta att hitta på vår webbplats.

Ansökan om lov

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos oss på kommunen om lov, om så behövs. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området. Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjligheten att förlänga med ytterligare tio veckor.

Med nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder. Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya plan- och bygglagen. Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.

Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

När får jag svar på mitt bygglov?

Hur lång tid det tar att handlägga ett bygglov beror på flera saker. Ärendets art, om handlingarna är kompletta, om handlingarna följer detaljplanen, om grannarna behöver tillfrågas, om remissyttrande behövs från andra myndigheter, när handlingarna lämnas in samt vilken arbetsbelastning handläggarna har för tillfället. Sökanden har dock en garanterad handläggningstid på maximalt tio veckor. Undantag kan däremot göras för komplicerade ärenden.

Flertalet beslut om bygglov fattas av myndighetsnämnden eller av delegerad tjänsteman. Handläggningstiden förkortas om din ansökan följer detaljplanens bestämmelser och har kompletta handlingar.

Kontrollansvarig och byggherre

Kontrollansvarig och byggherre

När du ansöker om bygglov måste du ange byggherrens namn och vem som är kontrollansvarig för åtgärden. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

Anledningen till att det redan i bygglovsansökan ska framgå vem som är byggherre respektive kontrollansvarig är att kommunen ska kunna vara säker på att nödvändiga kontroller utförs och för att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad.

Byggherre

Byggherre är enligt lagen “den som för egen räkning utför eller låter utföra till exempel byggnadsarbeten”. Vill du till exempel bygga om ditt hus är det alltså du som är byggherre, även om du kanske tar hjälp av ett byggföretag för att göra det. Det är alltid du som byggherre som är sökande till bygglovet och den som skriver på ansökan. Det är också byggherren som har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.

Byggherren ansvarar för att kontroller görs i tillräcklig omfattning och för att en certifierad kontrollansvarig utses.

Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är. Kontakta gärna bygglovsenheten för mer information.länk till annan webbplats

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ska bland annat biträda byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan, samt se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och stadsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet, utan han eller hon ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls.

Den kontrollansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt och ska alltså anmälas till stadsbyggnadsförvaltningen i samband med att du ansöker om bygglov.

På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.länk till annan webbplats

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar byggnadsnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte (före detta byggsamråd). Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge varit igång en tid ska vi, enligt nya plan- och bygglagen, besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd och besked

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är vi på kommunen som kallar till slutsamrådet och de som kallas är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Faktaruta

Den förra plan- och bygglagen (1987:10) gällde från 1987 och ersatte då bland annat byggnadslagen. Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om att anta en ny plan- och bygglag (2010:900) efter regeringens proposition 2009:10: 170 En enklare plan- och bygglag. Den nya plan- och bygglagen gäller från och med den 2 maj 2011. Den nya lagen ersätter den förra plan- och bygglagen och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera. Den förra plan- och byggförordningen (1987:383) och förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadverk , med mera har upphävts och ersätts av en ny plan- coh byggförordning (2011:338 som gäller från den 2 maj 2011.

Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd till bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Föreskrifterna preciserar bestämmelserna och de allmänna råden ger vägledning om hur bestämmelserna i lagen och förordningen kan tillämpas. De allmänna råden är till skillnad mot föreskrifterna inte bindande.

Byggsanktionsavgift

Myndighetsnämnden ska ingripa så fort den får vetskap om att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Nämnden ska ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift, om exempelvis någon gör en bygglovpliktig tillbyggnad utan lov. Eller om någon tar i bruk en byggnad utan ett slutbessked. Byggsanktionsavgifter regleras i plan- och byggförordningens 9 kapitel. Avgiften för att uppföra ett en- eller tvåbostadshus utan lov är ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Sammanhållen bebyggelse i Sävsjö kommun

Myndighetsnämnden har i beslut den 16 juni 2011 pekat ut områden i Sävsjö kommun som utgör sammanhållen bebyggelse. I plan- och bygglagen anges att sammanhållen bebyggelse omfattar en samling av minst tre byggnader som gränsar till varandra eller skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Områden som utgör sammanhållen bebyggelse omfattas av utökad bygglovplikt, som i princip är lika med den bygglovplikt som finns inom detaljplanelagda områden i kommunens tätorter.

 

Avgränsning i Sävsjö kommun

Uttrycket "samlad bebyggelse" användes i den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) och ersätts i nuvarande lagstiftning med uttrycket "sammanhållen bebyggelse". En utökad lovplikt gäller inom de områden som omfattas av sammanhållen bebyggelse och därför krävs en avgränsning av vilka områden som utgörs av detta. I Sävsjö kommun har avgränsningen utförts genom att inventering har gjorts utifrån kartmaterial tillsammans med det material kring "samlad bebyggelse" som tidigare funnits i kommunen. En preliminär avgränsning har först gjorts varefter en del platser har besökts. En bedömning har gjorts om området utgör "sammanhållen bebyggelse" varefter avgränsningen har prövats. Vid justeringen av avgränsningen har bedömningen av vad som på platsen upplevs som sammanhållande varit utslagsgivande. I vissa fall kan det vara svårt att bestämma vad som kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Lagstiftarna anser att så få som tre hus kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Mark och avstånd mellan hus och tomtplatser måste också bedömas.

 

Utsättning och inmätning

Karta över Utsättning och inmätning

Bygglovsprocess

Vad säger lagstiftningen?

I proposition 2009/10:170; "En enklare plan- och bygglag", samt i plan- och bygglagen (2010:900= 1 kapitel § 4 anges uttrycket "sammanhållen bebyggelse" skall definieras som "bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark". Vidare anges i propositionen och i plan- och bygglagen (2010:900) 1 kapitel § 4 att termen "bebyggelse" begränsas till innebörden "en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader". Med en samling avses då minst tre byggnader.

Ansökan

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur bostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt.

 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
 • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till rumsfunktioner, som till exempel toalett, kök med mera, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Du ska också redovisa tillgängligheten i huset.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita in huset i genomskärning (snitt) från sidan. Den ska visa bland annat golv, bjälklag och tak.

På nybyggnadskartan ska du rita in byggnaden och ange bredd, längd, placeringsmått samt färdig sockelhöjd. Läs mer om hur du beställer en nybyggnadskarta.länk till annan webbplats

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort och hur komplicerad ditt ärende/byggnad är. Kontakta byggenheten för mer information.

Läs mer under fliken "Kontrollansvarig och byggherre"

Checklista för inlämning av bygglovshandlingar

Checklista för inlämning av bygglovshandlingar

Denna checklista beskriver hur vi på bygglovsavdelning vill ta emot de handlingar som ska lämnas in i samband med bygglov samt vilka handlingar vi vill ha in.

Bygglov

Ansökan om bygglov ska lämnas in i god tid före byggstart

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda! De ska vara skalenliga och innehålla skalmått. Det räcker med en uppsättning handlingar. Det ska klart och tydligt framgå på ritningen och i tillhörande text vad bygglovet gäller och i vilken omfattning.

Vid en ändring ska det framgå vad som ändrats

Följande handlingar ska lämnas in i bygglovsansökan

 • Bygglovsansökan
 • Fasadritning 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
 • Situationsplan 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått
 • Planritning 1:100. På planritningen ska du rita in till rumsfunktioner, som till exempel toalett, kök med mera, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Du ska också redovisa tillgängligheten i huset.
 • Sektionsritning 1:100. På sektionsritningen ska du rita in huset i genomskärning (snitt) från sidan. Den ska visa bland annat golv, bjälklag och tak.
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan kontrollansvarig

Inför tekniskt samråd

När ni skickar digitala handlingar till oss ska de komprimeras (zip-fil) samt delas in i respektive kategori

Digitala handlingar ska skickas till miljöochbygg@savsjo.se alltså inte direkt till handläggaren, där det lätt kan bli liggande länge vid t ex semester, sjukdom mm

De handlingar som efterfrågas till det tekniska samrådet, vill vi ha in enligt följande:

q Förslag till kontrollplan

q Konstruktionsritningar 1:20/1:10. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.

q Energibalansberäkning

q Färdigställandeskydd

q Brandskyddsdokumentation

q Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten

q Intyg om dimensioneringskontroll

q Geoteknisk undersökning

Fackmannamässiga ritningar

En av de mest vanliga återkopplingarna från kommunens handläggare till den sökande i ett ärende är:
- Ni måste komplettera er ansökan med fackmannamässiga gjorda ritningar.
Det är helt avgörande för ärendets handläggningstid och i förläggningen, ditt startbesked, att handlingar är fackmannamässigt utförda.

Vad är då ”fackmannamässiga” ritningar?
Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får givetvis själv göra din bygglovsritning men erfarenheten säger att det blir oftast mindre kostsamt och klart i tid om du anlitar en fackman till exempel en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Minikrav

 • Ritade för hand eller datorbaserat verktyg
 • Inritad måttstock
 • Måttsatt
 • Skalenlig
 • Med inskriven fastighetsbeteckning
 • Marklinjer redovisad – både befintliga som nya

Är ritningen ritad för hand

 • Ritad med linjal
 • Gjord i svart-vit
 • Inte ritad på rutat papper

En fackman kan hjälpa med mer
En fackman kan hjälpa dig med mycket mer än bara med att ta fram ritningar. Du kan få hjälp med:

 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionshandlingar
 • Konstruktionsritningar
 • Energilösningar
 • Åtgärder mot fukt
 • Mängdberäkningar
 • Hjälp vid val av lämplig hustyp för din tomt och för området
 • Miljöfrågor
 • m.m.

Tänk på
Inom särskilt känsliga områden med höga kulturhistoriska värden bör alltid en erfaren kompetens anlitas.

Webbkarta

Webbkarta

Nedanstående länk öppnar en större interaktiv karta. I den kan du släcka och tända olika skikt, söka efter adress, fastighet mm. Du kan även skriva ut kartan. I denna karta kan du få en aning om vad som handläggaren ska ta hänsyn till vid handläggningen av ett bygglovärende.

Karta för att kolla förutsättningar för bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I kartan nedan finns länkar till flygfoton, så kallade snedbilder. Du zommar och panorerar med musen. Zooma in på en plats och klicka på ett flygplan så visas ett fönster med en länk ("mer information") för att öppna bilden.

Röda plan är foton från 1987.
Blå plan är foton från 2003.
Lila plan är foton från 2008.
Handhavande av kartalänk till annan webbplats


Kontakt

Myndighetsförvaltningen
Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Myndighetschef
Maria Thulin
0382 - 152 52Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.