Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänst

Så här söker du hjälp

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn. Vård och omsorg i form av hemtjänst är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om hemtjänst görs till biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om flera av de olika insatserna. Kontakta biståndshandläggare.

Vem har rätt till hemtjänst?

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en rimlig levnadsnivå.

Serviceinsatser och personlig omvårdnad

Omfattningen av serviceinsatsen grundas på en bedömning av den enskildes behov vid varje tillfälle och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Insatserna utformas tillsammans med brukaren och bygger på respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt.

Avgifter inom äldreomsorgen

För hemtjänsten gäller en timtaxa där även omvårdnadsinsatser är avgiftsbelagda, enligt beslut i kommunfullmäktige. Hemtjänstbeslut gäller för olika service- och omvårdnadsinsatser och avgiftsnivån sätts efter en bedömning av hur lång tid som insatserna genomsnittligt bedöms ta. Hemtjänstavgiften beräknas enligt lagstadgade regler om maxtaxa i äldreomsorgen och högsta avgift är 2170 kronor.

I särskilt boende (vårdboende och gruppboende) debiteras avgiften för hemtjänst enligt beslutad tid per månad enligt maxtaxan.

Trygghetslarm

Kommunen erbjuder mot viss avgift, trygghetslarm till boende ute i kommunen. Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Du kan med en knapptryckning få kontakt med hemtjänsten. Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor per månad. Om du bor i särskilt boende ingår trygghetslarm.

Trygghetslarmet ringer automatiskt till Trygghetscentralen i Örebro som i sin tur larmar personal inom hemtjänsten i Sävsjö kommun.

Trygghetslarm behovsprövas och biståndsbedömning görs av biståndshandläggare.

Ledsagning

Ledsagarservice (LSS) beviljas endast till personer som har ett omfattande psykiskt eller fysiskt funktionshinder och saknar socialt nätverk. Den enskilde ska vara i behov av ledsagning till läkare, sjukhus eller andra vårdinstanser eller hjälp att komma ut till sociala aktiviteter för att komma ifråga för ledsagarservice.

Ledsagarservice kan i undantagsfall beviljas till bank- och kassaservicetjänster. Ledsagarservice kan beviljas för högst 8 timmar per månad.

Avlösning i hemmet

Avlösning kan beviljas till anhöriga eller närstående som vårdar sin fru eller man i hemmet. Syftet med avlösning i hemmet är att den enskilde ska kunna känna trygghet under den tid som den anhörige eller närstående vistas utanför hemmet. Kriterier för att insatsen ska beviljas är att den enskilde har:

  • Ett fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder samt en anhörig eller närstående som vårdar den enskilde i det gemensamma hemmet och som har ett behov av stöd och avlastning.
  • Uppenbara svårigheter att vistas ensam hemma.

Insatsen kan beviljas avgiftsfritt för högst 12 timmar per månad.

Sävsjö kommun har infört LOV

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har infört ett system för ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30. Kommunens hemtjänst utför även i fortsättningen alla nattpatrullsinsatser, samt har ansvar för trygghetslarm och måltidsdistribution.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att det från den 1 november 2010 är möjligt för företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen att hos socialnämnden begära att bli godkända som utförare av hemtjänst.

Samma villkor för alla

Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Brukaren betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om man inte är nöjd med hur insatserna utförts har man rätt att byta utförare.

Vill du bli privat utförare

För att det ska uppstå valfrihet måste det finnas flera leverantörer inom området. Det betyder att privata företag ges möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst.

För att bli privat utförare måste du lämna in en ansökan till Sävsjö kommun. Ansökningsblankett samt förfrågningsunderlag med bilagor finns i länkarna.

Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot löpande. Sävsjö kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen ska vara lika för kommunen och för privata leverantörer, så att alla konkurrerar på samma villkor. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som leverantörer av hemtjänst i Sävsjö kommun.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.


Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

1:e socialsekreterare inom biståndshandläggning

Boendesamordnare för särskilt boende och korttidsboende.

0382-154 66

Biståndshandläggare, Vrigstad och Sävsjö

Sävsjö Centrum, Göransgården och Hästskon.

0382-154 44

Biståndshandläggare, Sävsjö

Ljunga, Vallsjö, Rönngården, Ringgården och Sporren.

0382-154 28

Biståndshandläggare, Rörvik, Stockaryd och Sävsjö

Bryggaren, Södergården och Linden.

0382-154 32

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.