Lyssna på sidan Lyssna
En personal som pratar med en patient på Sörgården, Stockaryd

Äldreomsorg

Med hänsyn till den ökade smittspridningen och länets skärpta lokala råd avråder Sävsjö kommun anhöriga och andra från att besöka kommunens särskilda boenden.

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som vårdar en anhörig. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är biståndshandläggaren som tar beslut om insatser utifrån dina behov.

De flesta vill bo hemma så länge som möjligt. Därför finns det många olika insatser för att underlätta för dig att bo kvar hemma. Du kan till exempel få trygghetslarm så att du kan komma i kontakt med personal dygnet runt. Om du inte kan bo kvar hemma finns flera olika särskilda boenden.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

Socialnämnden i Sävsjö kommun har beslutat att anta så kallade lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Detta för att höja kvaliteten och tydliggöra vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen i Sävsjö. De lokala värdighetsgarantierna är utfästelser som socialnämnden lovar att äldreomsorgen uppfyller. Du kan se garantierna i en länk till vänster.

Jämför äldreboenden och äldreomsorg

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra öppna jämförelser av kommunerna inom vården och omsorgen om äldre. Den första jämförelsen genomfördes 2007. Jämförelserna visas i "Äldreguiden" på Socialstyrelsens webbplats och är ett hjälpmedel för äldre och anhöriga som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats om att jämföra äldreboenden och äldreomsorg. Länk till annan webbplats.

Mål inom äldreomsorgen

Övergripande mål inom äldreomsorgen är:

  • Erbjuda god och trygg vård och omsorg till pensionärer och funktionshindrade som bor kvar i den egna bostaden.
  • Erbjuda god och trygg vård och omsorg till äldre i bostäder med gemensam service.
  • Vård och omsorg ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Särskilt boende för äldre

Mål för särskilt boende för äldre:

  • I kommunen ska finnas ett tillräckligt antal bostäder med gemensam service där omvårdnad, hälso och sjukvården är av god kvalitet och där de boende upplever trygghet. Vården ska utformas så att största möjliga livskvalitet för brukarna uppnås.
  • Ingen som inte önskar det ska vara kvar inom slutenvården som medicinskt färdigbehandlad.

Rehabilitering

Mål för rehabilitering är:

  • Att erbjuda en god rehabilitering som upprätthåller och bibehåller fysiska och psykiska funktioner samt minska verkningarna av ett funktionshinder.
  • Att tillgodose och bibehålla brukarnas behov av fysiska och sociala aktiviteter, samt underlätta deras kontakter med anhöriga.

Hemtjänsten

Mål för hemtjänsten är att:

  • Kommunen ska tillhandahålla ett sådant tjänsteutbud i ordinärt boende att brukarnas önskemål om kvarboende till livets slut möjliggörs.

Kontakt

Funktionschef vård och omsorg

Lillemor Hultqvist
0382-154 51

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.