Flyktingar och nyanlända

Flyktingar och nyanlända

Frågor och svar om mottagande av asylsökande och nyanlända

När det gäller mottagandet av människor med olika bakgrund och från olika länder så finns det många begrepp och termer.
Här har vi samlat vanliga frågor och svar som kan vara bra att känna till.

Vilket uppdrag har Migrationsverket?

Pröva ansökningar från personer som vill besöka eller bo i Sverige, söka asyl eller ansöka om svenskt medborgarskap.

  1. Ordna boende för asylsökande under tiden de väntar på ett beslut.
  2. Betala ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Asylsökande – vem är det?

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.

Nyanländ – vem är det?

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Sveriges riksdag har antagit en ny lag som begränsar asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och att återförenas med sina familjer. Den nya lagen började gälla den 20 juli 2016, men påverkar även de som har ansökt om asyl före den 20 juli. Den nya lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år.

Flykting – vem är det?

Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU:regler är en person flykting om denna har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper. (Rätten till skydd för flyktingar regleras i Utlänningslagens kapitel 4).

Är en person som flyr från krig en flykting? - En person som flyr från krig eller en väpnad konflikt är inte automatiskt flykting enligt Genèvekonventionen. Det är den förföljelse som personen riskerar som är grunden för flyktingskapet.

Personer som tvingas till flykt inom sitt land omfattas inte av definitionen på flykting enligt FN: s flyktingkonvention.

Från vilka länder kommer de asylsökande och nyanlända?

De flesta kommer idag från Syrien, Afghanistan och Irak, men även från Eritrea och Somalia.

Vem ordnar asylboenden?

När man väntar på svar om uppehållstillstånd och är asylsökande så kan man bo på ett boende som Migrationsverket antingen driver i egen regi, eller har tecknat avtal med någon företagare om. Men som asylsökande kan man också skaffa boende på egen hand och kanske bo hos en vän eller släkting eller i en egen lägenhet.

Hur mycket pengar får man som asylsökande och vem betalar?

Det är Migrationsverket som betalar och dagersättningen är olika stor, beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

  • 24 kronor per dag för vuxna ensamstående.
  • 19 kronor per dag och person för vuxna som delar hushållskostnader.
  • 12 kronor per dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:

  • 71 kronor per dag för vuxna ensamstående.
  • 61 kronor per dag och person för vuxna som delar hushållskostnader.
  • 37 kronor per dag för barn 0–3 år.
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Vad är ett evakueringsboende?

Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende man kommer till i väntan på att få komma till ett asylboende. Det är kommunen som ansvarar för att ställa i ordning lokalerna där boendet ska vara, ordna fram sängar, madrasser och sängkläder, samt mat och dryck åt de asylsökande. Kommunen står för personal på boenden och vid behov även tolkar. Kommunen ansvarar även för städning, säkerhet och brandskydd. Kommunen kan i efterhand begära ersättning från Migrationsverket för kostnader för lokaler, personal och mat.

Hur länge bor man på ett evakueringsboende?

Meningen är att de asylsökande ska bo på ett evakueringsboende så kort tid som möjligt. Så snart nya platser blir lediga på ordinarie asylboenden ska de asylsökande flytta vidare till ett sådant i väntan på beslut om asyl.

När måste kommunen ordna skola och förskola?

Kommunen är enligt lag skyldig att ordna skola efter en månad. För förskola är det fyra månader som gäller.

När får man börja läsa svenska?

När en person har fått uppehållstillstånd har den rätt till utbildning i svenska för invandrare (sfi) genom kommunen. För att få läsa sfi måste personen vara folkbokförd, det vill säga registrerad hos Skatteverket.

Många asylsökande vill lära sig svenska medan de väntar på beslut. På många ställen i landet erbjuder olika frivilligorganisationer eller studieförbund svenskundervisning för asylsökande.

Vad är egentligen ett språkcafé?

Språkcafeér ordnas av många föreningar och församlingar. Det är ett enkelt och trivsamt sätt för nyanlända och kommuninvånare att komma i kontakt med varandra. Över en kopp kaffe övar man svenska. Klicka på länken ”Så här kan du hjälpa till” i vänsterspalten för att få mer information om språkcaféer i vår kommun.

Hur blir jag en språkvän?

Ett bra sätt att vara med och bidra till en god integration av våra nyanlända är att bli en språkvän.

Att vara språkvän kan innebära allt ifrån att gå och ta en fika tillsammans, gå en studiecirkel eller ta en promenad. Det är ni tillsammans som bestämmer vad ni ska göra. Men du måste kunna prata lite svenska och bo i Sävsjö kommun. Klicka på länken ”Så här kan du hjälpa till” i vänsterspalten för att få mer information om vad det innebär att vara språkvän.

Vems ansvar är de ensamkommande barnen?

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är även kommunens ansvar att utse Gode män för dessa barn.

En God man har hand om barnets ekonomi och företräder barnet i kontakten med olika myndigheter.

Migrationsverket har ansvar för barnets asylansökan.

Vad menas med HVB-hem?

Förkortningen betyder Hem för Vård och Boende. I gruppen asylsökande/nyanlända är det de ensamkommande barnen som kan bo i sådana boenden.

Vad händer när man har fått uppehållstillstånd?

Då gör man bland annat en så kallad etableringsplan för personen ifråga. Det är en plan som sträcker sig över två år och där man går igenom vad som behövs för att man ska kunna komma ut i arbetslivet så snabbt som möjligt.

Det är kommunen, genom Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset, som tillsammans med Arbetsförmedlingen ansvarar för att planen genomförs

.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.