God man för bortovarande

God man för bortovarande

Med "bortovarande" menas personer som försvunnit och där ingen vet var de befinner sig eller om de är avlidna. Det kan också gälla personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare som vistas på okänd ort eller om man inte vet om den döde efterlämnat arvinge som är arvsberättigad. Det kan slutligen även vara så att den avlidne har en arvinge men man saknar uppgift om arvingens namn och vistelseort.

Förordnande
I ovanstående fall ska god man förordnas för att tillvarata den bortovarandes intressen. Överförmyndaren ska förordna god man efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo ska det anmälas till överförmyndaren av den som har boet i sin vård.

Uppgifter
Gode mannens första uppgift blir att på den bortovarandes eller okända arvingens vägnar bevaka testamentet och delge arvingarna detta. Om testamentet blir bestående, ej klandrat av arvinge, ska den testamenterade egendomen utges till den gode mannen som förvaltar densamma för testamentstagarens räkning tills preskriptionstiden löper ut eller testamentstagaren anmäler sig dessförinnan.

Får gode mannen kännedom om testamentstagarens vistelseort ska han underrätta denne om förordnandet så att han kan göra sin rätt gällande.

I fråga om vården av bortovarandes eller okänd arvinges eller testamentstagares rätt i dödsbo gäller till exempel att gode mannen ska inhämta överförmyndarens samtycke till rättshandlingar. Han ska bl a inge kopia av bouppteckningen och bodelning och/eller arvskifte. Vid försäljning av eventuell fast egendom ska försäljningen godkännas av överförmyndaren.

Gode mannen ska härefter förvalta den egendom som tillskiftats den bortovarande eller okände.

Godmanskapet upphör inte automatiskt om den bortovarande ger sig tillkänna. Gode mannen ska dock omedelbart entledigas på begäran av den för vilken han förordnats och är även skyldig att begära sitt entledigande.

Preskription
Om det vid bouppteckningen visar sig att det finns en känd arvinge som vistas på okänd ort ska den som har boet i sin vård anmäla detta till skatteverket. Arvskungörelse utfärdas sedan av skatteverket och annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Enligt kungörelsen ska den bortovarande göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag kungörelsen var införd i tidningen. Samma förfarande ska ske om det vid bouppteckningen ifrågasätts huruvida det finns delägare som är berättigade till arv före allmänna arvsfonden eller det finns testamentstagare som är okänd eller vistas på okänd ort. Har inte arvskungörelse utfärdats ska arvinge eller testamentstagare göra sin rätt gällande inom tio år från dödsfallet.
Gör inte arvingen eller testamentstagaren sin rätt gällande inom den aktuella tiden är deras rätt preskriberad.

När överförmyndaren ser att arvsrätten är preskriberad ska gode mannen informeras om att godmanskapet kommer att upphöra.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.