Bankkonton är överförmyndarspärrade

Bankkonton är överförmyndarspärrade

Huvudregeln är att huvudmannens pengar är överförmyndarspärrade för dig som god man/förvaltare. Enligt Föräldrabalkens kapitel 14 § 8 får pengar som satts in hos bank tas ut endast med överförmyndarens samtycke. Detta ska framgå av bankens årssaldobesked. Undantag från huvudregeln är följande:

 • Uttag av innevarande och föregående årsränta, får ske utan samtycke.
 • Överförmyndarnämndens samtycke krävs inte för pengar som behöver hållas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto där pension eller lön automatiskt sätts in. Kontot ska inte, efter det att inkomst influtit och räkningar betalats, överstiga 20 000 kronor.

När krävs tillstånd från överförmyndaren?

Enligt gällande lagstiftning är du som god man eller förvaltare skyldig att inhämta överförmyndarens samtycke till följande åtgärder:

 • Uttag av spärrade bankmedel.
 • Förvärv av aktier.
 • Placering i försäkringar.
 • Förvärv, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt (för utförligare beskrivning, se senare avsnitt)
 • Förvärv, försäljning och pantsättning av bostadsrätt (för utförligare beskrivning, se senare avsnitt).
 • Utlåning av huvudmannens egendom.
 • Upptagande av lån för huvudmannens räkning.
 • Arvskifte.
 • Understöd från huvudmannen till anhöriga.

Ovan avser de vanligaste förekommande handlingar som kräver tillstånd från överförmyndaren. Är du osäker på om tillstånd behövs för en åtgärd du ska företa för din huvudmans räkning, kontakta överförmyndaren. I viktiga frågor ska du som god man eller förvaltare inhämta huvudmannens samtycke, om detta är möjligt.

Samtycke från huvudmannen krävs alltid då huvudmannen vill ge bort egendom eller avstå från arv eller testamente (det vill säga att huvudmannen själv måste förstå innebörden av gåvan och kunna uttrycka sin vilja). Huvudmannen måste själv ombesörja gåvan eller avståendet. Detta får överförmyndaren eller gode mannen inte ge samtycke till.

Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt att den gode mannen mottar gåvor av sin huvudman. Det är även klart olämpligt att gode mannen skrivs in som förmånstagare i försäkringar eller testamente. Skulle så ske bör gode mannen omgående begära sitt entledigande från uppdraget.

Innan beslut fattas om förvaltningsåtgärd av större vikt ska överförmyndaren bereda huvudmannen och/eller dennes närstående tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust.

Omplaceringar utan krav på samtycke

Grundprincipen ska vara att placera huvudmannens tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Tillgångarna kan utan krav från överförmyndarens samtycke placeras i:

 • Skuldförbindelser som har utfärdats av stat eller kommun.
 • Skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare.
 • Andelar i värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.
 • Lån mot säkerhet av panträtt i fast egendom inom 60 % av senaste taxeringsvärdet.KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.