Arvodesregler

Arvodesregler

Enligt Föräldrabalkens bestämmelser (12 kapitlet 16 §) har god man eller förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för uppdragets fullgörande. God man eller förvaltare får dock bara arvode för den del som uppdraget avser, det vill säga arvode utgår inte för "Sörja för person" om god man eller förvaltare inte är förordnad i det avseendet. Arvode betalas dock ut endast om gode mannen eller förvaltaren själv begär arvode. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas av överförmyndaren.

Kostnadsersättning

Som underlag för fastställande av storleken av kostnadsersättning bör gode mannen eller förvaltaren i arvodesyrkandet ange vilka kostnader som förekommit. Denna ersättning omfattar således inte kostnader för längre resor med egen bil, biljettkostnader för längre resor med allmänna kommunikationsmedel och dylikt. Sådana kostnader ska uttagas av huvudmannens medel vid tidpunkt då kostnaden uppstått. Om kostnaden kan förutses bör överförmyndarens medgivande inhämtas i förväg.

Extra arvode

För vissa arbetsinsatser som är av engångsnatur och som är mer omfattande kan det finnas skäl att medge ett extra arvode. Arvodet utgår som timersättning. Det är därför nödvändigt att de uppgifter som utförts beskrivs noggrant och att tidsåtgången anges och motiveras. Exempel på sådana speciella uppgifter är:

  • Avveckling av bostad i samband med utflyttning.
  • Försäljning eller köp av fastighet eller bostadsrätt.
  • Bevakning av rätt vid boutredning och arvskifte.
  • Bevakning av huvudmannens rätt vid domstolsförhandling.

Observera att extra arvode ej utgår för städning, packning, flyttning, upphängning eller sömnad av gardiner med mera. Detta ingår inte i gode mannens eller förvaltarens arbete.

Beloppsgränser för arvode

För att huvudmannen själv ska betala arvodet ska huvudmannen ha en beskattningsbar inkomst på 2,65 basbelopp eller tillgångar som överstiger två basbelopp. Om beskattningsbar inkomst understiger 2,65 basbelopp eller tillgångarna två basbelopp betalar kommunen arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger gängse basbelopp men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet görs en fördelning mellan huvudmannen och kommunen. Huvudmannen får då betala så mycket av arvodet som inkomsterna eller tillgångarna överstiger gängse basbelopp och kommunen betalar det som resterar.

Med beskattningsbar inkomst avses alla inkomster man betalar skatt på, till exempel pensioner, lön, räntor, utdelning på värdepapper. Eftersom till exempel bostadstillägg/bidrag, donationer, habiliteringsersättning inte beskattas medräknas inte dessa inkomster och påverkar således inte vem som ska betala arvodet. Undantag kan göras i det särskilda fallet till exempel om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård med mera. I ett sådant fall kan kommunen få svara för arvodet även om inkomsterna överstiger tre basbelopp.

Överförmyndaren prövar varje enskild arvodesbegäran för sig utifrån de förutsättningar som föreligger i det enskilda ärendet. Vid begäran om arvode när huvudmannen har avlidit gäller andra gränser. Har huvudmannen tillgångar får huvudmannen eller dödsboet själv betala arvodet till den gode mannen eller förvaltaren.

Överklagande

Är Du missnöjd med överförmyndarens beslut i något ärende kan du överklaga beslutet hos tingsrätten inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.