Årsräkning

Årsräkning

Du är redovisningsskyldig till överförmyndaren när det gäller den ekonomiska förvaltningen. I årsräkningen ska en sammanställning göras över årets inkomster och utgifter. Du ska föra kassabok eller bokföra via datorprogram.

Uppgift ska också lämnas om tillgångar och skulder vid årets slut. Till årsräkningen ska också verifikationer på samtliga inkomster och utgifter bifogas, kontoutdrag från transaktionskontot samt årsbesked från bank på innestående kapital på samtliga banktillgodohavanden.

Blanketter och anvisningar för ifyllande av årsredovisning och redogörelse för uppdraget samt eventuellt arvodesyrkande finns tillgängligt hos överförmyndaren samt på Sävsjö kommuns webbplats. Du är skyldig att inkomma med årsräkningen för föregående år senast den 1 mars varje år. Årsräkningen ska utfärdas enligt kontantprincipen, det vill säga att redovisning ska ske endast av faktiska inkomster och utgifter under året.

Årsräkningen ska ifyllas med bläckpenna, på skrivmaskin eller skrivas ut från datorprogram och avges på heder och samvete.

I de fall gode män eller förvaltare väljer att låta någon annan göra årsräkningen får den gode mannen/förvaltaren själv bekosta detta. Huvudmannens ekonomi ska inte belastas.

Checklista till årsräkning

Under tillgångar den 1 januari ska du ta upp de tillgångar som du uppgav per 31/12 i föregående årsräkning. Om du blivit förordnad under året ska du i stället uppta de tillgångar som du redovisade i förteckningen.

Under inkomster ska du ta upp

 • Pension, brutto. Medsänd kontrolluppgift från försäkringskassan, SPV, AFA med flera.
 • Lön, brutto. Medsänd lönebesked.
 • Bostadstillägg eller bostadsbidrag. Medsänd kontrolluppgift från försäkringskassan.
 • Övriga bidrag. Sänd med verifikation.
 • Bankräntor. Bifoga räntebesked från bank.
 • Utdelning av värdepapper och fonder, men endast om den utbetalats med kontanta medel (utdelningen på de flesta fonder är reinvesterad, vilket innebär att det automatiskt köps nya andelar i fonden. Inga kontanta medel utbetalas då. Reinvesterad utdelning ska inte medtagas under inkomster). Bifoga verifikation från bank
 • Försäljningslikvid för värdepapper exempelvis från aktier, fondandelar, teckningsrätter, obligationer. Bifoga säljnota från bank.
 • Försäljningslikvid för såld fastighet, bostadsrätt, lösöre. Bifoga verifikation samt avräkningar efter eventuella lösen av lån
 • Arv. Medsänd bouppteckning, arvskifte, insättningsbevis och eventuellt testamente om detta inte inlämnats till nämnden tidigare
 • Erhållna gåvor. Medsänd i förekommande fall insättningsbevis.
 • Skatteåterbäring. Medsänd kopia av slutskattsedel. Övriga inkomster ska medtagas och specificeras. Medsänd verifikationer. Om du inte varit förordnad under hela året ska du bara redovisa inkomster för den del av året som du varit god man/förvaltare.​

​Under utgifter ska du ta upp

 • Preliminärskatt på pension, lön etc. Bifoga verifikation.
 • Preliminärskatt på räntor, utdelningar etc. Bifoga bankbesked
 • Hyra. Medsänd hyresavier samt bevis på betalning
 • TV/telefon/el. Medsänd räkningsunderlag samt bevis på betalning
 • Vårdkostnader/sjukvård/medicin/tandläkare. Medsänd räkningsunderlag samt bevis på betalning.
 • Sparande i värdepapper. Medsänd insättningsbevis
 • Köp av fastighet/bostadsrätt. Medsänd verifikationer
 • Betalda skulder/amorteringar/skuldräntor. Medsänd verifikationer
 • Fickpengar till huvudmannen. Medsänd kontoutdrag från bank på överföring till huvudmannens konto eller kvittenser.
 • Medel lämnade för huvudmannens räkning t ex till vårdpersonal. Medsänd kvittenser
 • Arvode/kostnadsersättning/sociala avgifter. Medsänd verifikationer.
 • Övriga utgifter. Medsänd verifikationer/räkningsunderlag samt bevis på betalning.

Under tillgångar 31 december ska du ta upp

 • Banktillgodohavande. Bifoga årsbesked från banker. Det ska även framgå vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr.
 • Värdepapper. Bifoga årsbesked från bank, fondkommissionär eller liknande. För aktieslag och obligationer anges antal och kursvärde (ej deklarationsvärde). Det ska även framgå att värdepapperskontot är överförmyndarspärrat
 • För premieobligationer anges antal och lånenummer antal serie- och ordningsnummer samt nominella värdet. Premieobligationer ska vara inskrivna i statsskuldboken hos riksgäldskontoret.
 • För sparobligationer ska anges lån och nominellt värde. Som tillgång upptages värdet vid årets slut inklusive ränta och bonus.
 • Uppgift om livförsäkring ska anges samt förmånstagare. Det är inte lämpligt att god man är upptagen som förmånstagare. Bevis från bank/försäkringsbolag
 • Fastighet. Redovisas med taxeringsvärde vilket ska bifogas
 • Bostadsrätt. Redovisas med deklarationsvärde vilket ska bifogas
 • Reversfodringar. Bifoga kopia av reversen. Utlåning kräver överförmyndarens samtycke.

Skulder

Skulder ska redovisas och styrkas med besked, till exempel låneavi, från långivaren eller kronofogdemyndigheten. Om skulden ökat genom ränteuppräkning eller liknande vill vi att du meddelar oss det.

Sluträkning

Då uppdraget som god man/förvaltare upphör ska gode mannen/förvaltaren inom en månad lämna sluträkning. Sluträkningen avser tiden från årets början eller, om förordnande skett under året, från detta datum fram till dess uppdraget upphörde. I övrigt gäller samma regler som vid årsräkning.KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.