Inom områden med detaljplan behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i detaljplanen. Du behöver inte rivningslov för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov behövs även för sådana åtgärder.

Rivningslov behövs oftast inte utanför detaljplanerat område, men du kan ändå behöva göra en rivningsanmälan, beroende på hur stor den aktuella byggnaden är. Du kan behöva rivningslov utanför områden även i områden som inte har någon detaljplan, om kommunen bestämt detta i områdesbestämmelser.

Om du vill flytta en byggnad från en plats till en annan ses det som att byggnaden rivs. I dessa fall behöver du både rivningslov på den gamla platsen och bygglov för den nya platsen.

För att säkerställa att det blir rätt, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning i det aktuella fallet.

Även om du inte behöver rivningslov för en åtgärd har du rätt att få en ansökan prövad om du vill det, till exempel om du vill få ett skriftligt bevis för att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.