Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter

Hygieniska verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta behöver anmäla sig till myndighetsnämnden innan verksamheten startar. Detta gäller även bassängbad, solarium och förskolor samt skolverksamhet upp till gymnasienivå.

Anmälningsplikten gäller idag för följande verksamheter:

 • Skola, förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
 • Tatuering och piercing.
 • Akupunktur och fotvård.
 • Bassängbad och solarium.
 • Djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Anmälan ska vara skriftlig och måste göras till myndighetsnämden senast sex veckor innan verksamheten startar.

En väl inredd lokal, god hygien, en fungerande egenkontroll samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta. Genom att du anmäler din verksamhet får myndighetsnämnden, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Avgift

Myndighetsnämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn enligt Höglandstaxan inom miljöbalkens område som är fastställd av kommunfullmäktige. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift.

Verksamheter som har tillsyn, men som inte är anmälningsplikt:

 • Campinganläggning
 • Idrottsanläggning
 • Hotell och pensionat
 • Vandrarhem
 • Frisör
 • Gymanläggning
 • Hudvård
 • Massage
 • Nagelbyggnad
 • Sjukgymnastik
 • Strandbad
 • Vårdlokaler

Om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas eller inte så bör du ta kontakt med myndighetsförvaltningen.

Bassängbad

Det är viktigt att den som driver ett bassängbad har goda rutiner för att för att förebygga hälsorisker. Tempererat vatten är känslig för smittspridning och kan ge upphov till olika kemiska föroreningar i luften. Till bässängbad räknas bland annat simhallar, bubbelpooler och badtunnor som är öppna för allmänheten eller som används av många människor.

Att driva bassängbad är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och innan verksamheten startar ska en anmälan skickas till miljö- och byggenheten. Enheten kontrollerar verksamhetens rutiner för att säkerställa badvattenets kvalitét.

Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om bassängbad med riktvärden för mikrobiolgiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén.

Camping

Kommunen utövar tillsyn av campingplatser i syfte att värna om människors hälsa och miljö. Vid inspektionerna tittar man bland annat på att det finns tillgång till vatten av god kvalitet för personlig hygien, matlagning och dryck. Att avloppsvatten tas omhand på sådant sätt att det inte föreligger någon risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. Att urtymer avsett för personlig hygien har en god ventilation och hålls rena samt att utrymmena är så anpassade att det är lätt att hålla rent. Ventilationen är viktig för att hindra problem med fukt och mögel. Materialen som förekommer i denna typ av utrymme ska därför tåla fukt.

Hygienisk behandling

Med hygienisk behandling menas exempelvis frisörverksamhet, massage, hudvård, manikyr, akupunktur, tatuering och fotvård. Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta råd tar upp rengöringsrutiner för redskap, rutiner för att säkra en god hygien samt vad som bör ingå i egenkontrollen för verksamheten.

Om man vill starta en verksamhet som erbjuder behandlingar där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, måste man först göra en anmälan till miljö- och byggenheten. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om verksamheten, ritningar och tekniska beskrivningar så att myndighetsnämnden kan bedöma föreslagen lokal. Blanketten ska inlämnas sex veckor innan lokalen tas i bruk. Om lokalen tas i bruk innan man gjort anmälan får man betala en miljösanktionsavgift.

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler ska skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Den som driver verksamheten och den som äger lokalerna ska arbeta för att upprätthålla en god inomhusmiljö samt ha rutiner för att motverka risker i verksamheten. Miljö- och byggenheten gör tillsynsbesök av offentliga lokaler. Vid inspektionerna kontrolleras inomhusmiljön och rutiner för egenkontroll. Exempelvis kan rutiner för kontroll av varmvatten temperaturen kontrolleras för att förebygga risken för legionella, det kan vara kontroll att radonhalten mätts eller att farliga kemikalier förvaras svåråtkomliga för barn.

Skolor och förskolor

Enligt miljöbalken är det anmälningsplikt att starta och driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola och resurscenter. Vid anmälan ska en ritning över lokalen bifogas och en kontroll görs för att se om lokalen är anpassad för verksamheten.

Vid tillsyn av skolor och förskolor kontrolleras bland annat egenkontrollen, ventilationen, höga ljudnivåer och om barnen har möjlighet till skugga på gården. Skolor och förskolor som har en radonhalt som är högre än 200 Bq måste göra åtgärder som ska vara klara senast 2010. Känner man inte till skolans radonvärden måste man börja med att mäta.

Vid ombyggnation av lokalen bör man tänka på att samtidigt ändra ventilationen så att luftomsättningen blir rätt.

Vart tredje år ska lokalen genomgå en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Vid denna kontrollerar man hela ventilationssystemet så att det uppfyller kraven. När något är felaktigt sätter man in åtgärder, som kan handla om att justera luftflödet eller att sätta in nya ventiler.

Då det gäller att minska buller så kan det både handla om bullerdämpande åtgärder i den fysiska miljön som arbetsrutiner.

På skolgården måste det finnas skuggiga platser så att barnen inte behöver utsättas för stark sol.

Solarium

Innan man börjar driva solarier som är öppna för allmänheten ska en anmälan skickas till miljö- och byggenheten. Solarieverksamheten ska följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Anmälningsblanketten ska lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas. Vid anmälan kontrolleras att de krav som finns i strålskyddsföreskrifterna följs och att lokalen är väl anpassad för verksamheten. Det är viktigt att de rör som finns i solariet är godkända för just det solariet, så att inte strålningen riskerar att blir för stark, med brännskador som följd.

Strandbad

Under sommarmånaderna tar miljö- och byggenheten bakteriologiska badvattenprover på en rad badplatser i kommunen. Provtagningarna utförs enligt föreskrifter från Naturvårdsverket och de krav som EU-direktivet ställer. Syftet är att säkerställa badvattnets kvalitet för att människors hälsa inte ska komma till skada. Samtidigt som ett badvattenprov tas kontrllerar även provtagaren bland annat algförekomst och renhållning av badplatsen.

Provtagningarna ska påbörjas senast två veckor före badsäsongen, men om värmen kommer tidigare påbörjas också provtagningarna tidigare. Prover tas en gång i månaden under badsäsongen.

Djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Innan det får börjas att hålla djur såsom nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, giftorm eller annan orm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser ska ansökan om tillstånd lämnas in till miljö- och byggenheten.

Även djur av andra som professionellt omhändertas, till exempel hundar på hundpensionat och hunddagis samt övriga djur som inte är sällskapsdjur som kan medföra störningar på hälsoskyddsområdet ska ansöka om tillstånd hos miljö- och byggenheten.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.