Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan enligt Miljöbalken

En verksamhet som klassas som C-verksamhet enligt bilaga till Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig. En skriftlig anmälan enligt § 21, Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska göras i god tid innan verksamheten startar. En anmälan ska också göras om en förändring görs i befintligt företag.

Anmälan enligt miljöbalken bör innehålla följande:

 • Administrativa uppgifter (namn, kontaktperson, organisationsnummer, fastighetsbeteckning med mera).
 • Organisationsbeskrivning med ansvarsfördelning.
 • Gällande beslut och råd för verksamheten.
 • Hänsynsreglernas efterlevnad.
 • Situationsplan med områdesbeskrivning (bifoga ritningar).
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Produktions- och driftmetoder.
 • Processbeskrivning.
 • Produktionskapacitet.
 • Kemikaliehantering (Använd årlig mängd, bifoga aktuella varuinformationsblad, användningsområden, förvaringen av kemiska produkter).
 • Avfallshantering (Farligt avfall som uppkommer, årliga mängder farligt avfall som uppstår, förvaringen av farligt avfall, transportör och mottagare och om giltiga tillstånd finns, övrigt avfall som uppkommer).
 • Utsläpp till vatten (ledningar och utsläpp till avlopp, bifoga ritning samt beskrivning av eventuell reningsanläggning).
 • Utsläpp till luft (utsläppskällorna till luft, beskrivning av eventuell reningsanläggning, bullerstörningar, beskrivning av bullerdämpande åtgärder).
 • Förslag till kontrollprogram (beskrivning av kontroller och journalföring, provtagningar, skötselrutiner, mätningar).
 • Övrigt som kan påverka hälsa och miljö.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.