Sävsjö kommunvapen

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Här kan du läsa föreskrifter och allmänna råd gällande frister för sotning/rengöring och brandskyddskontroll som Sävsjö kommun har beslutat att tillämpa.

Möjligheter för den enskilde att sota själv.

Även fortsättningsvis är grundprincipen den att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger emellertid i 3 kap. 4 § utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv, eller via någon annan, utföra sotning inom den egna fastigheten.

En förutsättning är dock att sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunens försorg och av personer som uppfyller de behörighetskrav som framgår av Räddningsverkets föreskrifter.

Ett medgivande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde vilket innebär att denne måste ansöka hos kommunen om att få utföra sotningen själv eller att den utförs av någon annan än den som kommunen utsett. Kommunen kan således inte meddela föreskrifter som innebär att alla fastighetsägare får sota själv utan beslut måste tas i varje enskilt fall efter ansökan från fastighetsägaren. Beslut i frågor rörande sotning i egen regi ska fattas av den nämnd som enligt lagens 3 kap. 11 § fullgör kommunens skyldigheter. Eventuella möjligheter att delegera beslutanderätten framgår av bestämmelserna i kommunallagen (1991:900).

När kommunen ska behandla en ansökan har den att ta ställning till om sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen bör kommunen beakta anläggningens komplexitet, riskbilden, den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften.

Kommunen får begära att den som ska utföra sotningen styrker att denne har nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd. Räddningsverket undersöker i nuläget möjligheterna att utveckla ett utbildningsmaterial för anordnande av kortare utbildningsinsatser vilka kan genomföras av till exempel kommuner eller intresseorganisationer inom brandskyddsområdet.

Sävsjö kommuns taxor för rengöring och brandskyddskontroll fastställs varje år och baseras på sotningsindex. Sotningsindex fastställs och ges ut av Sveriges kommuner och landsting 1 april varje år.

Senast uppdaterad: 2016-05-17