Sävsjö kommunvapen

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Vid årsskiftet 2003/04 trädde en ny lag, Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)med tillhörande författning i kraft.

Lagen ställer bland annat krav på alla verksamheter att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och på vissa fastighetsägare/nyttjanderättshavare att lämna en skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA ska bedrivas i alla verksamheter. Det innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet. Räddningsverket har givit ut ett allmänt råd med kommentarer (SRVFS 2004:3) gällande systematiskt brandskyddsarbete.

Ansvar

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad är tillfredställande ligger alltid på fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare. Tillsynen som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att detta åtagande efterföljs.

Verktyg

Ett antal kommersiella verktyg finns att tillgå på marknaden, men man kan också ta fram egna system eller anpassa och använda redan befintliga system, exempelvis kvalitetssäkringssystem eller system för systematiskt arbetsmiljöarbete. Sävsjö kommuns räddningstjänst har också tagit fram förslag på ett antal checklistor som du kan använda för att dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet på.

För att underlätta för ditt systematiska brandskyddsarbete kan du till höger hitta förslag på checklistor och vilka punkter du bör ha med i ditt SBA-arbete.

Senast uppdaterad: 2016-08-08