Sävsjö kommunvapen

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:

  • Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
  • Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
  • Vilka resultat som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av socialnämnden.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Senast uppdaterad: 2018-03-20