Sävsjö kommunvapen

Äldreomsorg

Äldreomsorg

Ung person håller äldre mans händer

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som vårdar en anhörig. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är biståndsbedömaren som tar beslut om insatser utifrån dina behov.

De flesta vill bo hemma så länge som möjligt. Därför finns det många olika insatser för att underlätta för dig att bo kvar hemma. Du kan exempelvis få trygghetslarm så att du kan komma i kontakt med personal dygnet runt.

Om du inte kan bo kvar hemma finns flera olika särskilda boenden.

Jämför äldreboenden och äldreomsorg

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra öppna jämförelser av kommunerna inom vården och omsorgen om äldre. Den första jämförelsen genomfördes 2007. Jämförelserna visas i "Äldreguiden" på Socialstyrelsens webbplats och är ett hjälpmedel för äldre och anhöriga som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats genom at följa länken nedan.

Mål inom äldreomsorgen

Övergripande mål

  • Erbjuda god och trygg vård och omsorg till pensionärer och funktionshindrade som bor kvar i den egna bostaden.
  • Erbjuda god och trygg vård och omsorg till äldre i bostäder med gemensam service.
  • Vård och omsorg ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Särskilt boende för äldre

Mål

  • I kommunen ska finnas ett tillräckligt antal bostäder med gemensam service där omvårdnad, hälso och sjukvården är av god kvalitet och där de boende upplever trygghet. Vården ska utformas så att största möjliga livskvalitet för brukarna uppnås.
  • Ingen, som inte önskar det, ska vara kvar inom slutenvården som medicinskt färdigbehandlad.

Rehabilitering

Mål

  • Att erbjuda en god rehabilitering som upprätthåller och bibehåller fysiska och psykiska funktioner samt minska verkningarna av ett funktionshinder.
  • Att tillgodose och bibehålla brukarnas behov av fysiska och sociala aktiviteter, samt underlätta deras kontakter med anhöriga.

Hemtjänsten

Mål

  • Kommunen ska tillhandahålla ett sådant tjänsteutbud i ordinärt boende att brukarnas önskemål om kvarboende till livets slut möjliggörs.

Antagen 2006 12 18 av kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 2018-04-12