Sävsjö kommunvapen

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten

Drift och underhåll av befintliga fastigheter i kommunens ägo är fastighetsenhetens huvuduppgift. Det innebär att skolor, förskolor, äldreboende, brandstationen och kontor ska få sina specifika krav tillgodosedda på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Underhållet delas upp på ett löpande underhåll av oförutsedd karaktär och ett planerat underhåll där man utför större åtgärder som byte av ventilationssystem och andra energieffektiviserande åtgärder, för att ta två aktuella exempel. Sävsjö kommun ingår i det frivilliga ”Borgmästaravtalet”, som syftar till att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor. Fram till år 2020 är målet inom EU att koldioxidutsläppen ska minska med 20 procent.

En annan viktig del i enhetens arbete är den driftsmässiga jourverksamheten året runt, bland annat av panncentraler, vatten och elförsörjning i de olika anläggningar man ansvarar för. Till sin hjälp har man tre egna fastighetsskötare och en elektriker. Enhetens personal kontaktas också vid många av de brand- och inbrottslarm som kommer in till SOS Alarm. Fel på fastigheterna kan idag anmälas på flera sätt; via en datorstödd helpdesk, via mejl eller telefon. Återkoppling om att åtgärden har utförts sker rutinmässigt till anmälaren.

Vid nybyggnation gör utvecklingsavdelningen en förstudie, men fastighetsenheten tar sedan över genomförandet. När byggnationen är klar har man också ansvaret för den löpande driften.

Behandlingen av externa anbud på bygg, vvs, el, larm och storkök är exempel som enheten får hantera.

Fastighetsenheten har, förutom byggnader, också ansvar för 825 hektar skogsmark som fungerar som markreserv för utveckling av de olika samhällena i kommunen. Som medlem i Södra skogsägarna får man bland annat hjälp med ett rationellt avverkningsarbete av den skogsmark som ligger i de yttre skogsområdena. Kommunens eget skogslag med en arbetsledare och två skogsarbetare utför vissa röjnings- och avverkningarbeten i egen regi.

Bostadsanpassning för kommuninvånare med funktionshinder ligger också på fastighetsenhetens ansvar, även om det handlar om privata bostäder. Som invånare har man en långtgående rätt att kostnadsfritt få hjälp med trapphissar, ramper och ombyggnader av toalettutrymmen med mera för att kunna bo kvar hemma.

Fastighetsenheten är en så kallad resultatenhet, vilket innebär att tjänsterna som erbjuds är klart definierade och att köp- och säljförhållandet är tydligt, exempelvis vad gäller prissättning.

Klara fakta om  fastighetsenheten

  • 81399 kvadratmeter fastighetsytor
  • 825 hektar skogsmark
  • Jourverksamhet dygnet runt, året runt
  • Daglig tillsyn av olika värmeanläggningar med mera.
  • 10 anställda inklusive administration.

Senast uppdaterad: 2017-03-07