Sävsjö kommunvapen

Planerade tomter

Planerade tomter

Vi planerar för ytterligare tomter i attraktiva lägen.


Skiss över gatumiljö i trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden

Mellan Djurgårdsstugan och väg 128 finns ett markområde som planeras bli nästa tomtområde.

Området är under arbetsnamnet "trädgårdsstaden" och byggnationen ska vara inspirerad av närheten till trädgård och natur.

Vallsjön

Vallsjöområde är beläget drygt 5 km öster om Sävsjö centrum. Det attraktiva läget har inneburit att man tidigare byggt fritids- och permanenthus i området.

För att bevara Vallsjön som vattentäkt kommer kommunen att ansluta området till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Kommunen kommer därför att verka för att alla bostäder och andra byggnader i området ska anslutas.

Vallsjöområdet är attraktivt och det finns goda möjligheter att förtäta inom området. Det ska bli möjligt att bygga nya permanent- och fritidshus i området och att friköpa och fastighetsbilda redan ianspråktagna och tillkommande bostadstomter.

Senast uppdaterad: 2017-03-07