Sävsjö kommunvapen

Väg 761, förbifart Sävsjö

Väg 761, förbifart Sävsjö

Förbifart Sävsjö, förlag 1

Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag gällande ett nytt exploateringsområde som är beläget i sydvästra delen av Sävsjö tätort.

Expolateringsområdet planeras att dels bestå av ett handelsområde som lokaliseras i anslutning till väg 127 och dels av två industriområden. Ett av dessa industriområden planeras vid väg 127 medan det andra är tänkt att placeras längre söder ut i området. Med anledning av detta har denna förstudie upprättats som bland annat skall belysa hur vägnätet inom området kan utformas och lämpliga anslutningspunkter för den nya vägen till väg 127 respektive väg 761 samt hur korsningarna bör utformas.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-16 att anta upprättat förslag.

Med denna förstudie som underlag skapas det möjlighet till att genomföra det fortsatta arbetet enligt Trafikverkets planeringprocess eller enligt Plan-och bygglagen.

Senast uppdaterad: 2017-05-08