Sävsjö kommunvapen

Lokala naturvårdssatsningar LONA

Lokala naturvårdssatsningar LONA

LONA är en nationell satsning för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigande kostnader. LONA-bidrag hanteras av Länsttyrelsen.

Genom ett LONA-projekt har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga en enklare vandringsled i anslutning till Djupadals dammar och södra industriområdet i Sävsjö. I projektet ingår att synliggöra, tillgängligöra och medvetandegöra fornlämningarna i området. Fornlämningarna består av flera hålvägar samt en cirkelformad bronsåldersgrav.
Länk till projektet: http://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/4055

Sävsjö kommun har även fått medel för att anlägga en en promenadstig i anslutning till Hillenplatsen, vid Hillens södra spets, i Rörvik. I projektet ingår en bro över dagvattenaläggningen, bänkar, skyltning och belysning i området. En samlingsplats för flera typer av ändamål ska också anläggas och informationstavlor om natur, djur och fågelliv ska finnas liksom experimentytor och en kikare.
Länk till projektet: http://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/4508


Standard förfarande

Senast uppdaterad: 2018-03-13