Sävsjö kommunvapen

Järnvägsområdet Stockaryd

Järnvägsområdet Stockaryd

Detaljplanen syfte

Järnvägen genom Stockaryd har betytt mycket ända sedan 1860-talet. I
samhället är järnvägsområdet därför omfångsrikt, bredden är cirka 70 meter och området löper genom hela centrum. Behovet av omlastningsterminal tillgodoses nu, och i framtiden, genom den terminal som utvecklas sydväst om samhället.

Som en följd av den här utvecklingen har den här planen upprättats för att
minska järnvägområdet i centrum. Tomtmarken runt befintliga byggnader
föreslås bli kvartersmark, övrig mark föreslås bli allmän platsmark,
naturområde. Ett annat syfte med planen är att peka på kulturmiljön i
anslutning till järnvägsstationen.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2010-06-21 och har vunnit lagakraft.

Här nedan kan du ladda ner detaljplanehandlingarna:

Senast uppdaterad: 2017-03-07