Sävsjö kommunvapen

Beslutade detaljplaner

Beslutade detaljplaner

När en detaljplan har vunnit laga kraft, det vill säga blivit beslutad, kan du ta del av dessa under denna rubrik.

Detaljplanerna presenteras med en översiktlig beskrivning och med länkar till planbeskrivning och detaljplanekarta. I några fall finns också miljökonsekvensbeskrivning.

Du når också samtliga gällande planer via den inbäddade kartan. Zooma och panorera med musen och klicka på ett markerat område för mer information. Använd sedan länken "Mer information" för att öppna detaljplanen.

Vill du se ytterligare material som legat till grund för antagandet av planen, är du välkommen att kontakta oss.

Söker du äldre planer som fastställts eller antagits tidigare, finns även dessa att tillgå hos oss.

I kartan nedan finns de gällande planerna. Du zommar och panorerar med musen. Klicka inom en markering så visas en del info om den aktuella planen. Klicka sedan på länken för att ta fram denna.

Sävsjö tätort

 • Detaljplan för förskola i Stockaryd

  Syftet är att ändra den gällande planen för att möjliggöra en försäljning av en av de äldre byggnaderna i Sävsjö. Därmed säkras användning samt bevarandet av byggnaden.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl

  I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Eksjöhovgård 7:4 m.fl.

  Aktuellt område är beläget omedelbart öster om Sävsjö samhälle och utmed gamla Häradsvägen mot Vallsjö kyrka. I kommunens gällande översiktsplan har aktuellt område norr om Häradsvägen pekats ut som lämpligt för nya bostäder samt som tomtreserv för framtiden.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Fabriken

  Området är centralt beläget i norra delen av Sävsjö och väster om järnvägen

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Hillarp 1:4 och 1:5

  I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Hägnen del I

  Detaljplanen på Hägnen del I, har fasställts och byggnation av enbostadshus har påbörjats.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Hägnen del II

  Detaljplanen för Hägnen del II, har föranletts av ett stort intresse av ytterligare tomtmark i attraktivt läge.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Kopparslagaren

  Det är angeläget att få fram attraktiv tomtmark för nya bostäder i Sävsjö.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvickaliden

  Området Kvickaliden har inte tidigare varit detaljplanelagt.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Omlastaren 1 m.m

  Området är beläget i anslutning till stambanan strax norr om Sävsjö centrum. Bakgrunden till planförslaget är att Sävsjö Trähus AB avser att utöka sin industrimark för att utveckla verksamheten.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Sibbarp 1:18 med flera

  I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Tällevad II

  Tällevad II är beläget väster om det nuvarande Tällevadsområdet. Området är ett väl lämpat förtätningsområde för bostäder. Syftet med planen är att skapa attraktiv och central tomtmark.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Tällevad III

  Tällevad III är beläget norr om det nuvarande Tällevadsområdet. Området är väl lämpat för bostadsbyggande och är en naturlig förlängning av Tällevadsområdet. Syftet med planen är att skapa attraktiv och naturnära tomtmark.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Ändring tillägg till detaljplanerna för Borgen 7 och 13

  Tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning för fastigheterna Borgen 7 och 13.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

Vrigstad

 • Slättsjön, del av Lundby 2:19

  Kommunen har tidigare köpt in fastigheten Vrigstad 3:36. Tomten används för bilparkering i anslutning till äldreboendet Göransgården. Äldreboendet är beläget på fastigheten Vrigstad 3:52.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

Senast uppdaterad: 2017-05-08