Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för del av Sibbarp 1:17 (Solvik) Sävsjö kommun

Detaljplan för del av Sibbarp 1:17 (Solvik) Sävsjö kommun

Kommunen har upprättat ett planförslag för aktuellt område vid Sibbarp 1:17 (Solvik) beläget ca 8 km öster om Sävsjö centrum vid Vallsjön. Planhandlingarna finns tillgängliga som nedladdningsbara dokument nedan samt även på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, besöksadress Odengatan 55 Sävsjö.

GRANSKNING

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samråds- eller granskningsskedet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-06-04.

Upplysningar lämnas av samhälllsbyggnadsenheten.

Planhandlingar granskning:

Senast uppdaterad: 2018-05-07