Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för del av kvarteret Bryggaren och Yxan, Sävsjö tätort

Detaljplan för del av kvarteret Bryggaren och Yxan, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett planförslag för aktuellt område som är centralt beläget i Sävsjö samhälle, söder om torget mellan Mejensjögatan och Västra Järnvägsgatan. Området omfattar ca 0,8 ha. Syftet är att utveckla området för centrum- och bostadsändamål. Planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning, finns tillgängliga som nedladdningsbara dokument nedan samt  samt även på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, besöksadress Odengatan 55 Sävsjö

SAMRÅD

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna samrådsremiss ska planförslaget, efter eventuella ändringr, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samrådet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

SYNPUNKTER

Skicka dina synpunkter senast 29 augusti 2017 till: Samhällsbyggnadsenheten, Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö alternativt per mejl till  sambygg@savsjo.se

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnad tel 0382-152 00.

Epost: sambygg@savsjo.se

Senast uppdaterad: 2017-07-07