Sävsjö kommunvapen

Detaljplaner

Detaljplaner

Inom tätorter och ibland även utanför dessa, erfordras att kommunen upprättar detaljplan och beskriver vilka regler som gäller inom området för byggnation eller markanvändning.

Detaljplaner arbetas fram av kommunen och innan en sådan antagits, har berörda möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Sävsjö kommuns äldsta detaljplan, som fortfarande gäller, är sedan 1925.
Flera av detaljplanerna nås genom vår webbplats.

Under rubriken Detaljplaner, presenteras ett urval av planer som är under arbete eller nyligen antagna. Under relaterad information, Karta - Detaljplaner Sävsjö kommun, hittar man gällande detaljplaner i hela kommunen.

Klicka på bilden för att se hur ett planförfarande kan gå till.


Standard förfarande
Utökat förfarande

Detaljplanen är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändning för såväl enskilda och företag som kommunen och staten.

Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur stor del av fastigheten som får bebyggas med mera. Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen juridiskt bindande. Detaljplanen ges alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte kräva skadestånd.

Senast uppdaterad: 2018-10-16