Sävsjö kommunvapen

Värmepumpsanläggning

Värmepumpsanläggning

Kostnader och miljöpåverkan

Investeringskostnaderna för bergvärme är något högre än för till exempel ytjordvärme, men båda alternativen ger driftsäkra och servicesnåla uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Bergvärmeanläggningar tar liten plats och kan installeras även på små tomter (om avståndet till fastighetsgränsen är mindre än 10 meter bör man dock få ett skriftligt medgivande). Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas. Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion (vilket dock ofta behöver kompletteras med elpatron för att undvika problem med bakterietillväxt i ledningar, främst legionella).

Jordvärme

I en jordvärmeanläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken. En slang på mellan 150 och 400 meter (beroende på husets energibehov) grävs ner på cirka en meters djup. I slangen cirkulerar en miljövänlig vätska bestående av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp några grader av den omgivande marken. Kompressorn komprimerar sedan energin som finns i vätskan till värme med högre temperatur lämplig för uppvärmning och tappvarmvatten.

Bergvärme

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som innehåller nästan samma temperatur året om. Ju djupare ner man kommer, desto högre och jämnare temperatur. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Energiborrning

Värmen hämtas upp från berggrunden och grundvattnet genom ett borrhål, 41/2", 51/2" eller 61/2" i diameter. Borrhålets djup anpassas efter den energimängd som behövs för uppvärmningen. Om energibehovet är stort kan flera brunnar kopplas samman. Två slangar, som i botten är sammansvetsade, förs ner i borrhålet. Inne i kollektorslangen finns frostskyddsvätska (alkoholbaserad köldbärare). Systemet är helt slutet så att vätskan aldrig kommer i direkt kontakt med grundvattnet. För att grundvattnet inte ska förorenas av ytvatten som rinner ner i borrhålet, borras ett foderrör av stål ner ett stycke i berggrunden och tätas med till exempelvis cement.

Funktion

Kollektorvätskan (köldbäraren) pumpas upp i slangar från energibrunnen och transporteras vidare till värmepumpen. Där höjs temperaturen och den uppsamlade värmeenergin överförs till husets värmesystem. Den i värmepumpen avkylda kollektorvätskan leds tillbaka till kollektorslangen, för att dra till sig ny värme från borrhålet.Läs mer i Energimyndighetens sammanställning av villavärmepumpar.

Aktivt borrdjup

Höjden på grundvattenpelaren i borrhålet utgör det aktiva borrdjupet. Det är inom det aktiva borrdjupet som värmeutbytet sker. Vid upphandlingen bör man se till att offerten avser kostnad för aktivt borrdjup.

Vid stort värmebehov

Borrdjup överstiger sällan 200 meter. Är behovet så stort borras vanligtvis två eller flera brunnar som kopplas samman i en samlingsbrunn. Det ska vara minimum 15 meter mellan borrhålen.

Normbrunn

SVEP, Geotec (Svenska Brunnborrares Branschorganisation) och Avanti (Sveriges Avantiborrares Förening) har tagit fram kriterier för utförande av energibrunn i berg, så kallad "normbrunn". Se till att entreprenören är ansluten till någon av ovanstående organisationer.

Anmälan och tillstånd

Innan slangen installeras ska anläggningen anmälas till miljö- och byggenheten. Värmepumpar som utnyttjar luft som energikälla behöver inte anmälas. Det råder idag anmälningsplikt för anläggande av energibrunn och nedläggning av jord- och ytvattenslingor. Inom Sävsjö kommuns vattenskyddsområden krävs skriftligt tillstånd.


Information

Om man ändrar uppvärmning kan eventuell radonhalt ändra sig, så man bör göra en ny radonmätning. Myndighetsförvaltningen kan hjälpa till med mätningen.

Senast uppdaterad: 2018-09-11