Sävsjö kommunvapen

Sammanhållen bebyggelse i Sävsjö kommun

Sammanhållen bebyggelse i Sävsjö kommun

Myndighetsnämnden har i beslut den 16 juni 2011 pekat ut områden i Sävsjö kommun som utgör sammanhållen bebyggelse. I plan- och bygglagen anges att sammanhållen bebyggelse omfattar en samling av minst tre byggnader som gränsar till varandra eller skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Områden som utgör sammanhållen bebyggelse omfattas av utökad bygglovplikt, som i princip är lika med den bygglovplikt som finns inom detaljplanelagda områden i kommunens tätorter.

Vad säger lagstiftningen?

I proposition 2009/10:170; "En enklare plan- och bygglag", samt i plan- och bygglagen (2010:900= 1 kapitel § 4 anges uttrycket "sammanhållen bebyggelse" skall definieras som "bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark". Vidare anges i propositionen och i plan- och bygglagen (2010:900) 1 kapitel § 4 att termen "bebyggelse" begränsas till innebörden "en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader". Med en samling avses då minst tre byggnade.

Avgränsning i Sävsjö kommun

Uttrycket "samlad bebyggelse" användes i den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) och ersätts i nuvarande lagstiftning med uttrycket "sammanhållen bebyggelse". En utökad lovplikt gäller inom de områden som omfattas av sammanhållen bebyggelse och därför krävs en avgränsning av vilka områden som utgörs av detta. I Sävsjö kommun har avgränsningen utförts genom att inventering har gjorts utifrån kartmaterial tillsammans med det material kring "samlad bebyggelse" som tidigare funnits i kommunen. En preliminär avgränsning har först gjorts varefter en del platser har besökts. En bedömning har gjorts om området utgör "sammanhållen bebyggelse" varefter avgränsningen har prövats. Vid justeringen av avgränsningen har bedömningen av vad som på platsen upplevs som sammanhållande varit utslagsgivande. I vissa fall kan det vara svårt att bestämma vad som kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Lagstiftarna anser att så få som tre hus kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Mark och avstånd mellan hus och tomtplatser måste också bedömas.

Senast uppdaterad: 2018-09-11