Sävsjö kommunvapen

Flerspråkighet

Flerspråkighet

Sävsjö kommun är mångkulturellt och det ger möjligheter till möten mellan olika språk, kulturer och traditioner. Skolgång för nyanlända elever finns organiserad på alla skolor i Sävsjö kommun. Undervisningen omfattar, förutom de elever som är bosatta i Sävsjö, även de elever som finns på Migrationsverkets anläggningar för asylsökande. Eleverna i klass 7-9 startar i den internationella gruppen på Hofgårdsskolan, medan övriga elever är integrerade i klasser på skolorna och kan gå i förberedelseklass del av dag.

I de olika skolformerna erbjuds:

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne med kursplan och betygskriterier. Undervisningen sker dock oftast utanför den ordinarie skoltiden enligt Skolverkets bestämmelser.
I kommunen finns modersmålsundervisning på alla kommunala skolor. Elever har rätt till undervisning i sitt modersmål om en eller båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och att språket är ett dagligt umgängesspråk.
Eleven ska också ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål. Det ska finnas minst fem elever i kommunen för att en grupp ska startas, samt att vi lämplig lärare kan rekryteas.

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på sitt modersmål ska erbjudas om eleven behöver det för att stödja kunskapsutvecklingen.

Svenska som andraspråk - SVA

Målet med undervisningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå. Rektor beslutar om elev ska läsa och bedömas i svenska som andraspråk.

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. SFI erbjuds på Aleholm, samt i Ljungaskolans lokaler


Senast uppdaterad: 2017-03-07