Sävsjö kommunvapen

Elevinflytande

Elevinflytande

Klassråd och elevråd
Varje klass och stadium har klassråd respektive elevråd en gång i månaden. Vallsjöskolan har tre elevråd; årskurs F-1, 2-3 och 4-6. Elevrådet består av två representanter från varje klass och en lärarrepresentant.
Eleverna tar med sig ärenden från klassråden till elevrådet som berör hela skolan. Oftast handlar det om rasterna, skolgården, arbetsmetoder och ibland kan det vara förslag på tema- eller friluftsdagar.

Matråd
En gång varje termin deltar en av elevrepresentanterna från varje klass i ett matråd.

Centralt elevråd
En gång i månaden träffas sedan alla skolors elevrådsordförande för ett gemensamt centralt elevråd. Barn- och utbildningschefen sammankallar och leder dessa möten.

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet:
"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade om frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."

Senast uppdaterad: 2018-04-25