Sävsjö kommunvapen

Stadgar

Stadgar

§ 1 Syfte 

  • Att verka för god sammanhållning mellan elever, föräldrar och personal.  
  • Att arbeta för att få föräldrar att engagera sig och delta i utvecklingen av skolans arbete utifrån de kunskaper och erfarenheter man har som förälder.
  • Att skapa förutsättningar för att föräldrarna ska få insyn i och möjlighet att påverka skolans arbete.

§ 2 Självständighet

Föräldrarådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 3 Rådmedlemska

Föräldrar till barn på Hägneskolan kan välja rådsmedlemmar och kan väljas till rådsmedlemmar. På det första klassmötet som varje klass har på höstterminen väljer föräldrarna två rådsmedlemmar. Rådsmedlemmarna väljs på minst ett år (läsår).

Rådets ordförande, sekreterare och kassör väljs av rådsmedlemmarna en gång om året på vårterminens sista rådsmöte för nästföljande läsår.

§ 4 Sammanträde

Rådet sammanträder minst fem gånger på per läsår samt därutöver på kallelse av ordföranden. I anslutning till föräldrarådets sammanträde hålls möte med skolrådet, det vill säga rektor, lärarrepresentant, fadder från barn- och utbildningsnämnden och föräldrarådet.

Senast uppdaterad: 2017-03-07