Sävsjö kommunvapen

Förskola

Förskola

Två flickor går hand-i-hand

"Att för alla barn skapa bästa möjliga jordmån att växa och utvecklas i"

Våra styrdokument är Skollag och Läroplan, det är en pedagogisk verksamhet där människosyn och förhållningssätt är grundläggande, därför strävar vi efter samsyn. Då både det enskilda barnet och gruppen ska uppmuntras/utmanas till lärande och utveckling innehåller verksamheten både aktiviteter i grupp och möjlighet till egna val. Den pedagogiska miljön är föränderlig och utformas efter barnens intressen så att den främjar lärande och lockar till lek samt skapar naturliga mötesplatser för barnen. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra och förstå barns läroprocesser. Barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och hela gruppen. Barnet har en aktiv roll i sitt lärande och pedagogernas roll är att uppmuntra och utmana barnen i deras lärprocesser.

Barnomsorgswebb

Du som har barn inom barnomsorgen kan sköta ändringar av schema, kontaktuppgifter samt uppsägning av plats via vår barnomsorgswebb.

Du kan nu också ändra eller lämna din inkomst via den här sidan.

Inloggningsuppgifter skickas ut tillsammans med placeringsbeskedet.


Senast uppdaterad: 2017-05-24